UPM Vuosikertomus 2021

STRATEGIA

UPM

BEYOND FOSSILS

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

PAINOPISTEEMME VUONNA 2021

VAIKUTUS • Vastaamme globaaleihin haasteisiin ja uusiutuvien tuotteiden kasvavaan kysyntään • Korvaamme fossiilisia raaka-aineita biopohjaisilla materiaaleilla • Tarjoamme vastuullisempia vaihtoehtoja asiakkaille ja kuluttajille TAVOITTEET • Tuotteet, jotka korvaavat fossiilisia raaka aineita ja luovat lisäarvoa ja kasvua • Biopohjaisten ratkaisujen kaupallistamisen vauhdittaminen kannattaviksi teollisiksi prosesseiksi • Uuden liiketoiminnan ja kilpailuedun luominen TOIMINTATAPAMME • Vahva asiantuntijuus metsäbiomassan jalostuksessa • Vastuullisuus ja biokiertotalous • Kestävä tuotesuunnittelu • Teknologiakehitys ja immateriaalioikeudet • Innovaatiokulttuuri, nykyinen ja tuleva osaaminen • Laaja yhteistyöverkosto Verkostoon kuuluvat mm. EU:n ja biomassoja jalostavan sektorin BBI-tut kimus- ja innovaatioyhteenliittymä ja Euroopan kemianteollisuuden neuvosto. Olemme mukana myös Renewable Carbon Initiative -aloitteessa sekä Euroopan paperi- ja selluteollisuuden keskusjärjestö CEPIn 4evergreen-hankkeessa, joka pyrkii lisäämään kuitupohjaisten pakkausten kierrätystä 90 %:iin vuoteen 2030 men nessä (sivu 88). Haluamme osallistua aktiivisesti kas vihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Vuonna 2021 liityimme EU:n puhtaan vedyn allianssiin sekä teollisuuden puh taan vedyn pyöreän pöydän työryhmään. Olemme myös jäsenenä Suomeen hiljattain perustetussa vetyklusterissa pyrkimyksenä vauhdittaa investointeja vetytalouteen.

LAAJENSIMME INFRASTRUKTUURIA

UPM:n Biofore Base -tutkimuskeskukset Lappeen rannassa ja Kiinan Changshussa nopeuttavat uusien biopohjaisten tuotteiden kehittämistä ja markkinoille pääsyä. Saksan Leunaan perustettiin Biofore Base -tutkimuskeskus vuoden lopussa. Se toimii tulevan biokemikaalijalostamon yhteydessä ja erikoistuu uusien biomolekulaaristen tuotteiden kehittämiseen. Biofore Base -tutkimuskeskukset yhdistävät UPM:n eri teknologioita sekä uusista ja nykyisistä liiketoiminnoista maailmanlaajuisesti kertynyttä Tavoitteemme on nopeuttaa ja parantaa mer kittävästi dataan perustuvaa päätöksentekoa. Datan hyödyntämiseen perustuvassa kehitystyössä korostuvat korkealaatuiset, vaatimustenmukaiset, tietoturvalliset ja nykyaikaiset digitaaliset alustat ja palvelut. Käytämme ketteriä menetelmiä uusien liiketoimintalähtöisten data- ja digiratkaisujen määrittelyssä ja toteuttamisessa yhdessä kumppa neidemme kanssa. Lopputuloksena tavoittelemme datatuotteita ja digitaalisia palveluja, joilla on todennettua arvoa liiketoiminnoille. Rakenteilla oleva biokemikaalijalostamo Leunassa Saksassa mahdollistaa siirtymän fossiilisten raa ka-aineiden käytöstä vastuullisempiin puupohjaisiin vaihtoehtoihin tekstiileissä, muoveissa, PET-pullois sa, pakkauksissa sekä lääke- ja kosmetiikkatuot teissa. Uuden sukupolven biopolttoaineiden biojalos tamon perussuunnitteluvaihe etenee. Mahdollinen biojalostamo tuottaisi korkealaatuisia uusiutuvia polttoaineita, kuten kestävän kehityksen mu kaista lentopolttoainetta. Tuotteet pienentäisivät 2030-vastuullisuustavoitteemme ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on integroitu tutkimus- ja kehi tystoimintaamme sekä tuotekehitykseen. Haluamme tuotteidemme luovan arvoa sidosryhmillemme tuotteiden elinkaaren ajan. Uudistimme muotoiluajatteluun perustuvaa kestävän tuotesuunnittelun konseptiamme vuonna 2021. Mallissamme elinkaariajattelu ja elinkaariar viointien tiedot yhdistyvät kestävän tuotesuunnittelun käytännöiksi. Pilotoimme uutta konseptia pakkauk sissa ja biokomposiiteissa. Testaus jatkuu vuonna

kokemusta ja asiantuntemusta. Tutkimuskeskukset keskittyvät myös pilotointiin ja analysointiin, mikä mahdollistaa saumattoman yhteistyön asiakkaiden, arvoketjun kumppaneiden ja tutkimuslaitosten, kuten yliopistojen, kanssa. Biofore Base -tutki muskeskukset tekevät tiivistä yhteistyötä UPM:n tehtaiden, liiketoimintojen, ja liiketoimintojen omien tutkimuskeskusten kanssa eri maissa.

ARVOA DATASTA JA DIGI TAALISISTA RATKAISUISTA

merkittävästi maantiekuljetusten ja lentoliikenteen hiilijalanjälkeä, ja niiden avulla kemikaalien ja muovien fossiilisia raaka-aineita voitaisiin korvata uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Tutkimme myös uusia tapoja hyödyntää uusiu tuvia kuitupohjaisia materiaaleja muun muassa tekstiileissä, kuitukankaissa, hygieniatuotteissa, tarroissa ja joustopakkauksissa. Viimeistelimme digi- ja datastrategiamme vuonna 2021 luomamme selkeän liiketoimintojen yhteistyö hön perustuvan prosessin pohjalta. Tavoitteemme on kasvattaa digitaalisten ja datavetoisten ratkaisujen luomaa vaikuttavuutta sekä konserni- että liiketoimin totasolla. Konsernin useille liiketoiminnoille yhteisiä kehityshankkeita ovat mm. digitaalinen asiakasko kemus ja hinnoittelu, digitaalinen toimitusketju ja älykkäät toiminnot ja ratkaisut. Strategian ja kehitys hankkeiden toteuttaminen alkaa vuonna 2022. 2022, ja uusi konsepti otetaan asteittain käyttöön kaikissa liiketoiminnoissa. Jaamme tuotesuunnittelun elinkaaren kuuteen vaiheeseen. Konseptin ensimmäisessä vaiheessa määritellään tuotteen käyttötarkoitus ja arvioi daan kierrätettävyyteen ja teknologioihin liittyviä näkökohtia. Prosessin aikana tarkastellaan koko raaka-aineketjua, tuotannon ja jakelun tehokkuutta, kestävää käyttöä ja kierrätettävyyttä. Elinkaariar vioinnit (LCA) ovat tärkeä osa kestävää tuotesuun nittelua.

INNOVAATIOITA TULEVAISUUTEEN Kehitämme ilmastopositiivisia tuotteita ja luomme niistä kasvavaa liiketoimintaa.

INNOVOIMME ILMASTO POSITIIVISIA TUOTTEITA

Tuotteemme tarjoavat ratkaisuja ilmaston muutoksen hillitsemiseen korvaamalla fos siilisia raaka-aineita biopohjaisilla uusiutuvi lla vaihtoehdoilla. Ilmakehästä sidottu hiili pysyy tuotteissamme koko niiden elinkaa ren ajan, vaikka tuotteita kierrätettäisiin useita kertoja. Kehitämme uusia ratkaisuja yhdessä liiketoimintojemme, teknologia kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Innovaatiot sekä tutkimus- ja kehitysoh jelmat ovat keskeinen osa uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämistä. T&K-kus tannukset kattavat uusien teknologioiden, liiketoimintojen ja prosessien kehittämisen. Vuonna 2021 UPM käytti tutkimukseen ja kehitykseen 266 (189) miljoonaa euroa, mikä on 21,3 (18,8) %UPM:n liiketoiminnan rahavirrasta. Innovaatioita suojaavat patentit,

tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet tukevat innovaatioiden muuttamista liike toiminnaksi. UPM:llä on globaalisti lähes 3 000 patenttia ja patenttihakemusta sekä lähes 1 400 tavaramerkkiä. Innovaatioiden ja teknologioiden lisensoin ti antaa hyvän pohjan tulevalle arvonluonnille asiakkaiden ja teknologiakumppaneiden kanssa. Esimerkiksi UPMBiochemicals omisti 160 patenttia ja patenttihakemusta vuoden 2021 lopussa, ja sen kumppanit omistivat 353 patenttia ja patenttihakemusta, jotka kattoivat teknologiaa ja tuotteita koko arvoketjussa. Laaja yhteistyöverkosto Yhteistyöverkostoomme kuuluu asiakkaita, yliopistoja, tutkimuslaitoksia, toimittajia ja kasvuyrityksiä. Yhteistyö nopeuttaa uusien tuotteiden kehittämistä jamarkkinoille pääsyä.

KEHITIMME KESTÄVÄN TUOTESUUNNITTELUN KONSEPTIA

Materiaalien maailma sivu 10 Kestävä tuotteen elinkaari sivu 86

Hallituksen toimintakertomus sivu 120 www.upm.fi

28

29

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online