UPM Vuosikertomus 2021

VASTUULLISUUS

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

LUOMME ARVOA YHDESSÄ

Biofore-strategia on sidosryhmäyhteistyömme perusta. Keskeiset painopistealueet ja toimenpiteet vaihtelevat alueittain ja sidosryhmien tarpeiden mukaan. TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄMME

(LULUCF). Korostimme kestävän metsän hoidon tärkeyttä ja tuotteiden valmista mista fossiilisia materiaaleja korvaavista uusiutuvista raaka-aineista tehokkaana keinona hillitä ilmastonmuutosta. Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa vihreän kehityksen Fit for 55 -ohjelman. Se sisältää useita aloitteita, joilla päivite tään EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaa vastaamaan EU:n ilmastotavoitteita. La kiesitysten käsittelyn arvioidaan kestävän muutaman vuoden. UPM edistää aktiivisesti ilmaston muutospolitiikan johdonmukaista ja kustannuskilpailukykyistä toteuttamista. Korostamme, että EU-lainsäädännön tulisi olla ennustettavaa ja edesauttaa investoin teja vihreään kasvuun sekä yhteiskunnan muutosta kohti fossiilisista raaka-aineista irtautumista. Siksi EU:n linjausten ja niistä käytävien neuvottelujen tulee varmistaa metsien kestävä käyttö sekä biotaloudel le ja vihreälle kasvulle olennainen puun saatavuus. Liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähen täminen uusiutuvaa energiaa ja biopoltto aineita koskevilla poliittisilla päätöksillä jatkui. Meille on tärkeää saada tunnustus kehittyneille ja tähdepohjaisille biopolt toaineille, jotka vähentävät merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä liikenteessä.

AKTIIVISTA SIDOSRYHMÄTYÖTÄ Sidosryhmien näkemysten ja odotusten ymmärtäminen on ratkaisevaa yhtiömme menestyksen ja toimintamme hyväksyttävyyden kannalta.

Paikallis yhteisöt

Asiakkaat

Nykyinen ja tuleva henkilöstö

UPM:n toiminnan vaikutukset ulottuvat pai kalliselta tasolta laajasti koko yhteiskuntaan. Pyrimme tarjoamaan tasapuolista tietoa, jossa liiketoimintamme talouteen, ympä ristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät näkökulmat otetaan huomioon. Aktiivisella ja avoimella keskustelulla on tärkeämerkitys kehitystyössämme. Tavoitteenamme on antaa sidosryhmi lle selkeä kuva siitä, mihin suuntaan yhtiö kehittyy, miten Biofore-strategiaa toteutetaan ja miten luomme pitkäkes toista arvoa. Tarjoamme merkityksellistä ja täsmällistä tietoa markkinasäädösten mukaisesti. Vuonna 2021 monet sidosryhmätapaa miset toteutettiin virtuaalisina. Useimmat sidosryhmät tarkastelevat UPM:ää talo udellisena toimijana, joten taloudellinen menestys, vakaus, hyvä hallinto, tulevaisuu dennäkymät ja kasvu nousivat keskusteluis sa päällimmäisiksi aiheiksi. Työssämme erityisen tärkeitä ovat sidosryhmien kartoittaminen, aktiivinen vuoropuhelu ja järjestelmällinen palaut teen kerääminen. Analysoimme palautteen huolellisesti ymmärtääksemme toimin taamme kohdistuvat odotukset. Otamme nämä odotukset huomioon kehitystyössä ja päätöksenteossa. Saimme viime vuonna noin 400 (350) kyselyä tai yhteydenottoa kansalaisilta. Teemme vuosittain olennaisuusarvion, jossa pyritään kuvaamaan tärkeimpien vastuullisuusteemojen merkitystä yhtiölle ja sidosryhmille (sivu 66). Arvio kootaan lukuisten kyselyiden, asiakastutkimusten ja sidosryhmien huolenaiheiden pohjalta. Jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa

Media

Tutkijat

VAIKUTUS • Sidosryhmätyö tuo toimintaamme ennustet tavuutta ja luo kilpailuetua • Jatkuva vuoropuhelu auttaa ymmärtämään toimintaympäristön tärkeimpiä riskejä, haasteita ja mahdollisuuksia TAVOITE • Pyrimme ymmärtämään sidosryhmien tiedontarpeen ja UPM:ää koskevat odo tukset sekä huomioimme ne strategisessa kehitystyössä ja päätöksenteossa

TOIMINTATAPAMME • Keskustelemme aktiivisesti sidosryhmiemme kanssa ja kerromme toiminnastamme ja tavoitteistamme • UPM:n Toimintaohje asettaa vaatimukset vastuulliselle toiminnalle ja yhteistyölle • Sidosryhmäyhteistyötä mitataan useilla mittareilla • Sidosryhmäsuhteita ohjataan keskitetysti konsernitasolla, ja liiketoimintayksiköt vastaavat jatkuvasta vuoropuhelusta asi akkaiden, liikekumppaneiden ja paikallis yhteisöjen kanssa

Sijoittajat

Kansalais järjestöt

Viranomaiset ja päättäjät

Toimittajat

CASE

Koronaviruspandemia ja sen rajoi tustoimet tekivät vuodesta 2021 edelleen haastavan poliitikoille ja päättäjille. Vaikka pandemiaan liittyvät toimet saivat etusijan, monilla politiikan aloilla tapahtui huo mattavaa edistymistä, mikä vaikutti myös UPM:ään. Osallistuimme aktiivisesti kes kusteluihin Suomen toimintaympäristöstä. Korostimme kilpailukykyä, ennakoitavuut ta, innovaatioita ja ratkaisuja ilmastonmuu tokseen. Ilmastonmuutoksen hillintä ja UPM:n sitoutuminen YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen saivat paljon huomiota sidosryhmiltä. Kes kustelua käytiin ympäristöjärjestöjen, ser tifiointiorganisaatioiden, viranomaisten ja päättäjien kanssa. Metsien ilmastovaikutus liittyy maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta koskevaan politiikkaan

Ilmastonmuutos on tärkeä aihe politiikassa

Pyrimme edistämään yhtiön toimintaedel lytyksiä erityisesti Suomessa, Uruguayssa, Saksassa ja Kiinassa yhteiskuntasuhteilla ja edunvalvonnalla. Myös aktiivinen vaikutta mistyö EU-tasolla on tärkeää. Edunvalvonnassa teemme yhteistyötä useiden eri toimialajärjestöjen kanssa, joista merkittävimmät ovat Metsäteollisuus ry ja Euroopan paperiteollisuusjärjestö CEPI (Confederation of European Paper Industries). Kun laajennamme uuteen liiketoimintaan, meidän on myös löydettävä uusia tapoja ja väyliä yhteistyölle. Olem me esimerkiksi eurooppalaisen Advanced Biofuels Coalition -järjestön perustajajäsen sekä Euroopan kemianteollisuuden järjes tön (CEFIC) jäsen.

KOHTI LIIKETOIMINTAKOHTAISIA TYÖEHTOSOPIMUKSIA

työehtosopimukseen katsomatta monilta osin lain ja työehtosopimusten tason ylittäviä etuja. Ne takaavat henkilöstölle turvan erilaisissa elämän tilanteissa. Toimihenkilöiden työehdot määräyty vät vuodesta 2022 alkaen samoin kuin ylemmillä toimihenkilöillä. UPM Plywood- ja UPM Timber -liiketoimin noissa sovittiin liiketoimintakohtaiset työehtoso pimukset joulukuussa 2021. Viidessä liiketoi minnossa sopimuskumppanina on Paperiliitto, jonka kanssa liiketoiminnot pyrkivät keväästä 2021 alkaen neuvotteluihin sopiakseen työehdoista. Paperiliitto on edellyttänyt yhtä yrityskohtaista sopimusta. Paperiliitto aloitti 1.1.2022 lakon liiketoiminnoissa, joissa se oli sopimusosapuolena.

Metsäteollisuus ry:n irtauduttua työehtosopi musten tekemisestä työehdot sovitaan jatkossa Suomessa suoraan metsäteollisuusyritysten ja ammattiliittojen välillä. Tavoitteemme oli sopia työntekijöille uudet liiketoimintakohtaiset sopi mukset ennen vanhojen sopimusten päättymistä 31.12.2021. UPM:n eri liiketoimintojen tuotteet, markkinat ja toimintaympäristö poikkeavat merkittävästi toisistaan. Sopimalla liiketoimintakohtaisesti työn järjestämisestä, työajasta, palkasta sekä osaa misen kehittämisestä voidaan saada kaikkien kannalta paras lopputulos. Tarjoamme koko henkilöstölle Suomessa henkilöstöryhmään tai

64

65

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online