UPM Vuosikertomus 2021

VASTUULLISUUS

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

LUOMME ARVOA YHDESSÄ

sisäisesti ja viranomaisten kanssa. Vastaavien tapahtumien toistumisen välttämiseksi määriteltiin korjaavia toimenpiteitä, kuten prosessiturvallisuuden nykytilan kartoitta minen Lappeenrannan biojalostamolla ja Suomen sellutehtailla. Selvityksen perusteel lamääriteltiin uusi prosessiturvallisuutta koskeva konsernitavoite ja seuraavat kehittä mistoimet. Pandemian torjuminen Liiketoiminnan jatkuvuus pandemian aikana on varmistettu systemaattisella ja jatkuvalla riskien arvioinnilla. Työtur vallisuusverkoston jäsenet koordinoivat toimintaa sekä paikallisesti että maailman laajuisesti, ja yhtiön koronavalmiusryhmä ylläpiti globaaleja ohjeita liiketoiminnoille ja toimipaikoille. Nopealla toiminnalla ja ehkäisytoimilla on taattu työntekijöille turvallinen työympäristö. Olemme tukeneet henkilöstön hyvinvoin tia erilaisinmaailmanlaajuisin terveys- ja turvallisuustoimin, mukaan lukien tuki ja työkalut etätyöskentelylle. Olemme jakaneet henkilöstölle kasvosuojia työ- ja vapaa-ai kaan ja tarjoamme COVID-19-testausta työ paikalla sekä vapaaehtoista seulontaa (alla).

standardin sertifiointi edistyi. Vuoden aikana sertifioitiin tarralaminaatti- ja sahaliiketoi minnot jo aiemmin sertifioitujen paperi- ja selluliiketoimintojen lisäksi. Koska tämä 2030-tavoite on lähes saavutettu, asetimme uuden tavoitteen vuonna 2021. Sisäistä auditointia kehitettiin etäaudi tointikonseptilla ja auditointiverkkokoulu tuksilla. Valtaosa sisäisistä turvallisuusaudi toinneista toteutettiin etäyhteyden avulla. Lisäksi otettiin käyttöön uusi auditointimo duuli OneSafety-turvallisuusjohtamisjär jestelmässä. Moduulin avulla auditointien toimenpiteiden seuranta tehostuu. Pandemian takia turvallisuuskoulutuk set jatkuivat pääasiassa verkossa. Yli 150 UPM:läistä osallistui koneturvallisuuskou lutukseen. Panostimme koulutuksissamme myös turvallisuuden inhimilliseen puoleen, sillä päivittäiset päätöksemme vaikuttavat turvallisuuteemme. Samaa aihetta käsitel tiin myös Safety Forum 2021 -tapahtumassa, johon osallistui yli 70 turvallisuushenkilöä kaikkialta organisaatiosta. Lappeenrannan biojalostamolla oli tou kokuussa vaaratilanne, kun prosessikaasu putken rikkoutuminen ja vuoto aiheuttivat räjähdyksen ja tulipalon. Kukaan ei louk kaantunut, ja palo saatiin nopeasti sammu tettua. Tulipalo tutkittiin perusteellisesti

VAHVISTAMME TURVALLISUUS KULTTUURIAMME

TRIF-luku

10

8

6

4

2

Ennakoivan turvallisuuskulttuurimme perustana ovat yhtiön arvot, Toimintaohje ja työturvallisuussäännöt.

0

19

20

21

18

17

Tavoite

UPM:n kokonaistyövoima Urakoitsijat mukaan lukien

urakoitsijat (jatkuva) TAVOITTEET 2030

TRIF-luku alle 2 mukaan lukien

7,2 saavutettu (tapaturmien määrä/milj. työtuntia)

Yhtiön työntekijöiden poissaolojen määrä alle 2 % vuoteen 2030 mennessä TAVOITTEET 2030

4,1 poissaolojen määrä työajasta

Uudistetut TTT-tavoitteet sivut 32-33.

Turvallisuustyömme perustuu pitkäjän teiseen suunnitteluun sekä tehokkaaseen viestintään ja johtamiseen. Turvalli suusnäkökulma on mukana kaikissa käynnissä olevissa ja uusissa hankkeissa, ja ennakoiva turvallisuus sisältyy han kesuunnitelmiin ja käytäntöihin. Jatku vassa parantamisessa on tärkeää laatu eli tehokas riskienhallinta ja perusteellinen tutkiminen. Olemme myös hyödyntäneet työturvallisuushavaintojen ja parhaiden käytäntöjen jakamista yksiköiden välillä. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa. Aktiivisesta ennakoivasta työstä huolimatta vuoden 2021 turvallisuustuloksemme heik kenivät edellisvuoden ennätystuloksista. Pitkän aikavälin kehitys on kuitenkin oikean suuntaista. Annamme vuosittain tunnustusta erinomaisista tuloksista konsernin työtur vallisuuspalkinnoilla. Vuonna 2021 UPM Raflatacin tarralaminaattitehdas Changs hussa Kiinassa sai työturvallisuuspalkinnon jatkuvasta parantamisesta. ISO 45001 -työterveys ja -turvallisuus

44 000 läheltä piti -tilannetta ja turvallisuushavaintoa Vuonna 2021 raportoitiin yhteensä

Turvallisuuskävelyä ja -keskustelua 31 000

CASE

TEHOSTETTUA TESTAUSTA PANDEMIAN JATKUESSA

sekä ylimääräinen lääkintähenkilöstö. Yhtiön omat lääkärit hoitivat rokotukset ulkopuolisen lääkintähenkilöstön sekä vapaaehtoisten avus tamana. Olemme rokottaneet eri toimipaikoissa noin 1 400 henkilöä mukaan lukien työntekijät ja heidän perheenjäsenensä. Lappeenrannassa tarjosimme tehtaan urheiluhallin työterveyshuollon käyttöön kuu deksi päiväksi rokotuksia varten. Raumalla ja Pietarsaaressa työterveyshuolto antoi rokotteita työterveyshoidon tiloissa. Lappeenrannan bioja lostamon isojen korjaustöiden yhteydessä luotiin tehokas ja laaja testaus- ja seulontajärjestelmä. Biojalostamolla hyödynnettiin virusinfektioiden diagnosointiin tarkoitettua PCR-testausta ja jaettiin kotitestejä.

UPM:N TYÖVOIMA JA URAKOITSIJAT

2021

2020

2019

Tuotannon häiriöttömyydestä on huolehdittu te hokkain testausohjelmin sekä rokotuksia tukemal la. Testaukseen on haettu aktiivisesti markkinoilla olevista menetelmistä sopivimpia. Kaikki toimenpiteet perustuvat riskienar viointiin ja paikallisiin olosuhteisiin. Ne ovat edellyttäneet tiivistä sisäistä viestintää tehtaissa ja yhteistyötä tehtaan ulkopuolisten lääkäri en kanssa. Mahdollisissa ja varmistuneissa tartuntatapauksissa on noudatettu välittömiä karanteenitoimenpiteitä. Aloitimme Saksassa oman maksuttoman rokotusohjelman keväällä tukemaan valta kunnallisia rokotuksia. Sitä varten hankittiin tarvittavat lääketieteelliset laitteet, itse rokotteet

TRIF-luku

7,2 3,5

6,2 3,5

6,8 3,3

Tapaturmataajuus Vakavat tapaturmat

3 0

2 0

3 1

Kuolemaan johtaneet tapaturmat

UPM:N TYÖVOIMA

2021

2020

2019

TRIF-luku

6,3 3,1

5,3 2,8

7,1 2,9

Tapaturmataajuus Vakavat tapaturmat

2 0

1 0

3 1

Kuolemaan johtaneet tapaturmat

Poissaolot, %*

4,1

3,9

4,0

Ammattitautien lukumäärä*

5

1

6

www.upm.fi/vastuullisuus

* Koskee UPM:n omaa henkilöstöä

74

75

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online