UPM Vuosikertomus 2021

VASTUULLISUUS

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

VASTUULLISEN LIIKETOIMINTAMME PERUSTA

Tehtaamme tukevat myös paikallista työllisyyttä, verotuloja ja ostovoimaa sekä osallistuvat paikallisyhteisöjen hankkeisiin. Sellu- ja paperitehtaiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta koskevia tietoja on EMAS-raporteissa (sivu 67). Energiaverotus arvoketjun eri vaiheissa Edellä kuvattujen, tuloverotusta lähitule vaisuudessa koskevienmuutosten lisäksi Euroopan komissio ehdottaamyös energia tuotteiden ja sähkön verotuksenmerkittävää uudistamista osana Euroopan vihreää kehi tysohjelmaa ja sen Fit for 55 -ilmastopakettia. Energiaverotus onmeille olennaista niin merkittävänä sähköntuottajana, eri tuotteiden valmistustoiminnassa kuinmyös lopputuot teiden verotuksen osalta sekä toimitusketjun eri vaiheissa. Tästä syystä seuraamme EU:n uudistuksen toteuttamista ja suhtaudumme positiivisesta kaikkiin aloitteisiin, jotka luovat arvojemmemukaisesti fossiilisista raaka-ai nesta riippumatonta tulevaisuutta. Tuottamamme sähkö on sähköverotuk sen alaista riippumatta siitä, mitä energi anlähteitä sen tuottamiseen on käytetty. Sähköntuotannostamme valtaosa on hiili dioksidivapaata vesi- ja ydinvoimaa. Tuotteistamme uusiutuva UPMBioVer no -diesel ja -nafta valmistetaan selluntuo tannon tähteestä, ja myös niistä kannetaan energiaveroa, jonka polttoainejakelijat perivät asiakkailtaan. UPMBioVernon kaltaisten uusiutuvista ja kestävistä raa ka-aineista tuotettujen liikenteen polttoai neiden energiaverotus on kevyempää kuin fossiilisten polttoaineiden. Pääosasta tuotantoprosesseissa käytet tävästä energiasta kannetaan energiaveroja, joskin verokanta vaihtelee käyttötarkoi tuksen mukaan, ja tietyissä tapauksissa polttoaineet ovat verottomia. Polttoaineista maksamamme energiavero on merkittävä osa logistiikkakustannuksia erityisesti maantiekuljetusten osalta. EU:ssa energiaverolainsäädäntö antaa jäsenmaille mahdollisuuden kompensoida esimerkiksi energiaintensiiviseksi katso tusta teollisuustuotannosta maksettuja energiaveroja tai soveltaa sen käyttämään energiaan alempia verokantoja. Monissa keskeisissä UPM:n tuotantolaitosten sijain timaissa, kuten esimerkiksi Suomessa ja Saksassa, sovelletaan tällaisia verohuojen nuksia, koska energiaverotus on kiristynyt merkittävästi viime vuosina.

ARVONLUONTI TUOTTAA VEROTULOJA Muutoksen tuulet puhaltavat globaalin verotuksen periaatteisiin.

Vuoden 2021 aikana OECD, G20 ja Euroo pan unioni (EU) ovat julkaisseet esityksiä digitalisaatiosta ja globalisaatiosta johtu vien verohaasteiden ratkaisemiseksi. Näillä ratkaisuilla pyritään esimerkiksi varmista maan, että kaikki yritykset maksavat tietyn vähimmäisveron maissa, joissa ne toimivat (OECD:n ilmoitus Pillar I ja II ratkaisuista), tai että yritysten julkaisema veroraportoin ti olisi entistä yhdenmukaisempaa (EU:n julkinen maakohtainen raportti). Olemme toteuttaneet läpinäkyvää ja vas tuullista verostrategiaamme usean vuoden ajan, mistä syystä suhtaudumme positiivi sesti kaikkiin aloitteisiin, joilla pyritään yh denmukaistamaan yritysten maailmanlaa juista veroraportointia sekä varmistamaan oikeudenmukainen ja vastuullinen verotus maissa, joissa yhtiöt toimivat. Tulemme muokkaamaan veroraportointiamme vastaavasti nykyisen GRI-raportointimme ohella, kun lopulliset määrittelyt näistä hankkeista on saatavilla. Yhteisöverot vaihtelevat maittain UPM:n efektiivinen verokanta vuonna 2021 oli 15,5 (22,9) % ja verokanta maksetuista veroista laskettuna 17,8 (19,8) %. Johtuen kannattavuutemme nopeasta toipumisesta vuoden 2020 koronavuoden jälkeen, vuon na 2021 raportoidut yhteisöverot olivat 240 (169) miljoonaa euroa ja vuonna 2021 maksetut yhteisöverot 276 (146) miljoo naa euroa. Tuloksen lisäksi myös useista tuotantopanoksistamme ja tuotteistamme kannetaan veroja, jotka UPM joko maksaa itse (kuten energiaverot ja kiinteistöverot) tai kerää ja tilittää edelleen (kuten ALV, ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamak sut). Eri maissa maksamamme kiinteistö- tai vastaavat omaisuusverot olivat vuonna 2021 yhteensä 30 (32) miljoonaa euroa. Oikealla olevassa taulukossa on ilmoi

VAIKUTUS • Verotus edistää yhteiskunnallista kehitystä paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti TAVOITE • Olemme vahvasti sitoutuneet taloudellisen tuloksemme ja sosiaalisen vastuumme jatkuvaan parantamiseen • Yhtiömme hyvä taloudellinen tulos tarkoittaa myös suurempia verotuloja • Liiketoiminnoillamme on merkittävä rooli ympäröivien yhteiskuntien kehittymisessä myös aikaansaamiemme verotulojen kautta tettu UPM:n maksamat yhteisöverot ja kiinteistöverot maittain. Yhtiö- ja liiketoi mintarakenteeseemme perustuen mak samme yhteisöveroja pääosin maissa, joissa meillä on tuotannollista toimintaa ja joissa innovaatioitamme kehitetään. Suomessa UPM:llä on merkittävää tuotannollista toimintaa kaikilla kuudella liiketoiminta-alueella sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa. Näistä syistä UPM on yksi suurimmista veronmaksajista Suo messa. Vuoden 2021 yhteisöverokertymän Suomessa arvioidaan olevan 235 (88) mil joonaa euroa, josta tytäryhtiöt ilmoittavat ja maksavat noin 122 (79) miljoonaa euroa. UPM-Kymmene Oyj ilmoittaa ja maksaa loput noin 113 (9) miljoonaa euroa. Uruguayn hallitus on myöntänyt monille kotimaisille ja ulkomaisille investointeja tekeville yrityksille luvan erityistalousalu eella toimimiseen. Sellutehtaallemme on myönnetty lupa toimia erityistalousalueella, minkä vuoksi verot Uruguayssa koostuvat pääasiassa kiinteistö- tai varallisuusveroista

TOIMINTATAPAMME • UPM:n verostrategia kuvaa yhtiön vero tusta koskevat pääperiaatteet ja ohjeet. Ne perustuvat Toimintaohjeemme (Code of Conduct) asettamiin periaatteisiin ja vaatimuksiin • Maksamme verot paikallisten verosäädös ten ja -määräysten mukaisesti • Maksamme yhteisöveroa maissa, joissa lisäarvo luodaan ja tehdään siitä syntyvää tulosta

mien kanssa. Suomessa UPM on mukana Verohallinnon syvennetyssä asiakasyh teistyössä.

Verovelvoitteiden noudattaminen Hallituksen tarkastusvaliokunta vastaa veroriskien hallinnasta osana UPM:n riskienhallintaprosesseja. UPM:n sisäinen valvonta ja riskienhallinta arvioivat veroris kejä säännöllisesti ja päivittävät valvontaoh jeistoa yhdessä yhtiön verofunktion kanssa. Asiakkaiden ja toimittajien verokäytäntöjen tarkastelu kuuluu UPM:n uusiin vastapuoli riskien hallintaprosesseihin. Verostrategiamme toteutumista tukevat sisäiset ohjeistukset, parhaiden käytäntö jen vertailuanalyysit ja sisäinen valvonta. UPM:n veroasioista vastaa yhtiön oma ve rofunktio, mitä täydennetään ulkopuolisilla veropalveluilla mm. paikallisten verorapor tointi- ja veroilmoituskäytäntöjen noudat tamisen varmistamiseksi. Pyrimme läpinäkyvään ja ennakoivaan yhteistyöhön veroviranomaisten kanssa ja arvostamme vuoropuhelua muiden verotukseen liittyvien tärkeiden sidosryh

MAKSETUT YHTEISÖVEROT JA KIINTEISTÖVEROT MAITTAIN milj. euroa 2021

2020

225

Suomi Saksa

91 14 13 28

20 15 24

Uruguay

Kiina

8 3 0 4 2 1 2 2

Yhdysvallat Iso-Britannia

8 4 6 4 1 2 3 4

Itävalta Venäjä

ja vuotuisista veronluonteisista maksuista valtiolle erityistalousalueen kehittämiseksi. Myös Uruguayn uusi sellutehdas rakenne taan samanlaiselle erityistalousalueelle. Kiinassa UPM luokitellaan hienopape rintuotantonsa takia high-tech-yritykseksi, johon sovelletaan alempaa 15 %:n yhteisö verokantaa. UPMmaksaa Kiinassa lisäksi osinkojen lähdeveroja. Niissä maissa, joissa yhtiömme käyttävät kuluvan vuoden verovelan kattamiseen edellisten vuosien verotuksellisia tappioita, kuten esimerkiksi Saksassa, UPM on mak sanut yhteisöveroja vain rajallisesti. Verostrategiammemukaisesti yhtiöiden sijaintivaltio valitaan liiketoiminnallisin perustein. UPMei siirrä luotua arvoa eikä ole investoinut tuotanto- tai palvelutoimintaan alueilla, jotka Euroopan unionin neuvosto on määritellyt yhteistyöhaluttomiksi lainkäyttö alueiksi, tai vastaavilla salassapitokäytäntöä noudattavilla alueilla. UPM:n tytäryritykset ja yhteiset toiminnot sekä niiden rekisteröin timaat on lueteltu sivuilla 204-206.

Puola

Viro

Ranska

Muut maat Yhteensä

306

178

UPM:N TUOTTAMA JA JAKAMA TALOUDELLINEN LISÄARVO VUONNA 2021 (MILJ. EUROA) Tuotettu suora taloudellinen lisäarvo

Jaettu taloudellinen lisäarvo Toimintakulut

-7 010 -1 094

Liikevaihto

9 814 Henkilöstön palkat ja korvaukset

Tuotot omaisuuden myynnistä

181 Maksut lainanantajille

-28

Tuotot sijoituksista

3 Osingonjako

-693

Muut tuotot

Maksetut konsernin yhteisöverot ja kiinteistöverot

-306

107

Yhteensä

10 105

-9 131

Taloudellisen arvon ylijäämä 974

Liiketoiminnoillamme on merkittävä taloudellinen vaikutus paikallisyhteisöihin. Toimintamme tukee paikallista, alueellista ja kansallista taloudellista hyvinvointia sekä tuottaa taloudellista hyötyä eri sidosryhmille. Taulukossa esitetyt rahavirrat kuvaavat lisäarvon määrää maailmanlaajuisesti.

80

81

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online