UPM Vuosikertomus 2021

VASTUULLISUUS

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

VASTUULLISEN LIIKETOIMINTAMME PERUSTA

Hankimme kaikenlaisia puutavaralajeja, jotta voimme varmistaa arvokkaan raaka-ai neen optimaalisen hyödyntämisen. Vuonna 2021 UPM osti 26,0 (24,9) miljoonaa kuutio metriä puuta eri puolilla maailmaa. UPM ostaa vuosittain noin 1,7 miljoonaa tonnia sellua ulkopuolisilta toimittajilta. Olemme asettaneet sellun toimittajille erityisiä ympäristösuorituskykyä, sosiaalis ta vastuuta, metsänhoitoa, puunhankintaa sekä raportointia koskevia vaatimuksia. Olemme yksi maailman johtavia kerä yspaperin käyttäjiä graafisten papereiden tuotannossa. Vuonna 2021 käytimme noin 1,7 (1,8) miljoonaa tonnia keräyspaperia. Kaikesta paperintuotannossa käyttämäs tämme raaka-aineesta 22 (26) % oli kier rätyskuitua. Lasku johtuu yhden sanoma lehtipaperitehtaan sulkemisesta ja yhden tehtaan myynnistä. Tunnemme yhteistyökumppanimme Tunnistamme hankintaketjumme toimi jat, joilla on suuri mahdollisten kielteisten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten ris ki. Tärkeimpien toimittajien sosiaalista ja ympäristövastuuta koskevan tiedon keruu ja analysointi on keskeinen osa toimitta jien riskienhallintaa ja tulostavoitteiden ohjausta. Analyysien perusteella teemme kehityssuunnitelmia yhdessä toimittajien kanssa. Seuraamme myös muiden raaka-­ ainetoimittajien suoritustasoa erilaisten kyselyiden avulla. Vastapuoliriskien hallinnassa käy tettävän työkalun avulla voimme tehdä automaattista seulontaa ja tukea liiketoi mintojen eettistä ja ennakoivaa päätök sentekoa. Tehokas kolmansien osapuol ten hallinta on tärkeää liiketoiminnan jatkuvuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Vastuullisuusriskejä arvioidaan alkupe rämaan, hankittavan materiaalin tai pal velun ja hankintaketjun monimutkaisuu den perusteella. Toimittajien toimintaa arvioidaan tarkemmin EcoVadis- ja muilla arvioinneilla, toimittaja-auditoinneilla ja yhteisillä kehityssuunnitelmilla. Jos poikkeamia tunnistetaan, toimitta jalta edellytetään korjaavia toimenpiteitä. Seuraamme toimenpiteiden edistymis tä ja tuemme tarvittaessa toimittajia toiminnan kehittämisessä. Sopimuksia voidaan kuitenkin joutua irtisanomaan korjaustoimenpiteiden riittämättömyy

den tai havaintojen vakavuuden vuoksi. Vuonna 2021 arvioimme puunhankinnan arvoketjussa toimivien palveluntuottajien työoloja (sivu 71). Yhteistyöllä kohti vastuullisempia hankintaketjuja Hankintaketjujen hiilidioksidipäästöjen osalta keskitymme logistiikan ja tiettyjen raaka-aineiden, kuten sellun, pigmenttien, kemikaalien ja paperin, päästöjen vähentä miseen. Tiivistä yhteistyötä toimittajien kans sa tarvitaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ilmastovaikutukset ovat tulevaisuudessa tärkeä tekijä toimittajien valinnassa. Vuon na 2022 käynnistämme konserninlaajuinen ohjelman toimitusketjun päästöjen hallitse miseksi (sivu 94). Jatkoimme vuonna 2021 yhteistyötä kemi anteollisuuden Together for Sustainability (TfS) -aloitteessa. TfS edistää jäsentensä hankintaketjujen vastuullisia käytäntöjä. Yhteistyö parantaa arviointien ja auditoin tien läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. TfS:n jäsenyyden myötä saamme käyt töömme laajan valikoiman EcoVadis-arvi ointeja ja TfS-auditointiraportteja. Vuonna 2021 teimme noin 340 (290) sosiaalisten ja ympäristöriskien arviointia EcoVadisin kanssa. Koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitustoimet vähensivät paikan päällä tehtävien auditointien määrää. Auditointe ja pystyttiin kuitenkin tekemään hakkuu kohteissa ja joillakin tehtailla. Koulutetut tarkastajamme ja ulkoiset tarkastajat tekivät 124 (117) auditointia tunnistettujen riskien, kuten ihmisoikeuskysymysten sekä sosiaalisen ja ympäristövastuun perus teella. Lisäksi teimme noin 300 työoloihin keskittyvää urakoitsija-arviointia. Vastuullinen hankinta on tärkeä teema myös YK:n Global Compact -aloitteessa. Olemme aktiivisesti mukana yhteistyö hankkeessa, jonka teemana on ihmisarvoi nen työ globaaleissa hankintaketjuissa. Kansainvälistä yhteistyötä vastuullisuudessa

Hankintojen arvo toimittajilta, jotka ovat sitoutuneet Toimintaohjeeseen toimittajille %

VASTUULLINEN HANKINTA Tehokas ja vastuullinen hankintaketju takaa kestävästi tuotettujen, kustannuskilpailukykyisten ja innovatiivisten materiaalien ja palvelujen saatavuuden maailmanlaajuisesti kaikilla markkinoilla.

100

90

80

70

60

50

17

18

19

20

Tavoite

21

Toimittajat ovat olennainen osa arvoket juamme. UPM ostaa tuotteita, materiaaleja ja palveluita noin 20 000 B2B-toimittajalta maailmanlaajuisesti. Hankintaverkos tossamme on toimijoita kasvuyrityksistä aina kansainvälisiin suuryrityksiin. Lisäksi ostamme puuta noin 23 000 yksityiseltä metsänomistajalta. Hankinnan pääryhmiä ovat puukuitu, kemikaalit, muut raaka-aineet, epäsuorat hankinnat, logistiikka ja energia. Toimitta jien valinnassa otetaan huomioon toimi tusten luotettavuus pitkällä aikavälillä, tuotteiden ja palvelujen laatu, toimittajien taloudellinen vakaus, sosiaalinen ja ympä ristövastuu sekä tuoteturvallisuus. Poikkeusolosuhteet jatkuivat Koronaviruspandemian jatkuessa keski tyimme vahvasti varmistamaan liike toiminnan jatkuvuuden ja merkittävien kasvuhankkeiden edistymisen Uruguayssa ja Saksassa. Monien hyödykkeiden hinnat nousivat maailmalla maailmantalouden toipuessa. Epäsuotuisa tilanne Euroopan ja Kiinan energiamarkkinoilla kasvatti energiakus tannuksiamme. Pystyimme kuitenkin turvaamaan liiketoimintamme jatkuvuu den logistiikkaan ja maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin liittyvistä haasteista huolimatta. Laajensimme hankintaprosessien yhtenäistämistä ja selkeyttämistä edistävän digitaalisen alustan käyttöä. Vuonna 2020 käyttöön otettu alusta parantaa kysynnän suunnittelun, tarjousten, sopimusten ja ostotapahtumien tehokkuutta. Järjestimme myös koulutusta toimittaja-auditointiin liittyvän osaamisen parantamiseksi. Alus tan kehittämistä ja koulutuksia on tarkoitus jatkaa vuonna 2022.

VAIKUTUS • Entistä kestävämpien vaihtoehtojen tarjoaminen asiakkaille ja kuluttajille • UPM:n ja asiakkaiden positiivisen brändikuvan vahvistaminen TAVOITTEET • Olemme luotettava ja tulevaisuuteen suuntautunut kumppani • Varmistamme hankintaketjun tehokkuuden, vaatimustenmukaisuuden ja vastuullisuuden • Luomme pitkäjänteisiä liiketoimintamahdol lisuuksia arvoketjussa yhdessä kumppanei demme kanssa Oikein toimimisen periaatteet Toimintaohjeessamme olemme sitoutuneet vastuulliseen hankintaan. Kaikille toimit tajille asetetut vähimmäisvaatimukset on määritelty UPM:n Toimintaohjeessa toimittajille ja kolmansille osapuolille. Edellytämme, että toimittajat edistävät samoja vaatimuksia myös omissa hankinta ketjuissaan. Vuonna 2021 86 (84) % hankin tojen arvosta oli peräisin toimittajilta, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan UPM:n Toimintaohjetta. Kaikkien tehtaissamme työskentelevien urakoitsijoiden on noudatettava UPM:n turvallisuusvaatimuksia. Erilaisia lisävaa timuksia sovelletaan puun, kemikaalien, sellun, pakkausmateriaalien ja logistiikan hankinnoissa. Kaikkia puun, sellun ja keräyspaperin toimittajiamme arvioidaan jatkuvasti ympäristöasioiden, sosiaalisen vastuun ja paikallisyhteisön huomioon ottamisen suh

TOIMINTATAPAMME • Panostamme pitkiin yhteistyösuhteisiin ja vahvistamme vastuullisen hankinnan käytäntöjä • Asetamme toimittajillemme selkeät vaatimukset ja odotukset • Seuraamme ja kehitämme jatkuvasti toimittajien suorituskykyä • Kehitämme prosesseja yhdessä avaintoimittajiemme kanssa • Noudatamme hankintaketjussa vastuullisia käytäntöjä • 2030-vastuullisuustavoitteet teen. Nämä raaka-aineet on joko sertifioitu (FSC N003385 ja PEFC/02-44–41) tai ne noudattavat FSC™ Controlled Wood -stan dardin tai PEFC-puun alkuperän seuranta järjestelmän Due Diligence -vaatimuksia. Tiukat vaatimukset puupohjaisille materiaaleille Kaikki käyttämämme puu on kaadettu laillisesti ja hankittu kestävästi hoidetuista metsistä. Emme käytä trooppisista sade metsistä hakattua puuta emmekä hyväksy puuta viljelmiltä, jotka on raivattu luonnon metsien tilalle. Emme ota vastaan puuta alueilta, joilla ei kunnioiteta alkuperäiskan sojen oikeuksia. Kolmannen osapuolen varmentamien seurantajärjestelmien lisäksi varmistamme, että tehtaille toimitettava puuraaka-aine on EU:n puutavara-asetuksen, Yhdysvaltojen Lacey Act -säädöksen ja muiden alueellis ten vaatimusten mukaista.

80 % hankintojen arvosta toimittajilta, jotka ovat sitoutuneet Toimintaohjeeseen toimittajille (jatkuva)

TAVOITTEET 2030

86 %

saavutettu

UPM:N VIISI SUURINTA TOIMITTAJAA VUONNA 2021 1. Suzano, sellutoimittaja, Brasilia 2. Andritz, teknologiatoimittaja, Itävalta 3. Lechwerke AG, energiatoimittaja, Saksa 4. Pohjolan Voima, energiatoimittaja, Suomi 5. Stora Enso, sellutoimittaja, Suomi

UPM:n ulkoiset ostot 2021

Energia 11 % Raaka-aineet 29 % Epäsuorat materiaalit

ja palvelut 11 % Logistiikka 17 %

Kuitu raaka-aine 32 %

Työturvallisuus sivu 74 Vaatimustenmukainen toiminta sivu 76 Kestävä tuotteen elinkaari sivu 86 Biokiertotalous sivu 88

Energiatehokkuus ja ilmastopäästöt sivu 92 www.upm.com/fi/tietoa-meista/toimittajille/

82

83

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online