UPM Vuosikertomus 2021

VASTUULLISUUS

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

TOIMINTAA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

ENERGIATEHOKKUUS JA ILMASTOPÄÄSTÖT Energiaportfoliossamme on pääasiassa energianlähteitä, joista ei aiheudu fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Käytämme energiaa tehokkaasti ja lisäämme uusiutuvan ja vähäpäästöisen energian osuutta.

Etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja, joilla voimme minimoida ympäristövaikutuk semme. Valitsemme optimoituja ener gialähteitä ja tuotantomenetelmiä sekä parannamme energiatehokkuutta. Suosimme uusiutuvien ja muiden hiilineutraalien energialähteiden käyttöä. UPM:n käyttämistä polttoaineista 70 (72) % on biomassapohjaisia polttoaineita. Säästä riippuvaisten energiantuotanto muotojen lisääntyessä eri puolilla maailmaa säätövoiman tarve energiajärjestelmissä kasvaa. Vesivoima on tehokkain ja kestävin tapa tuottaa säätövoimaa. UPM:llä on mer kittävä määrä vesivoimaloita Suomessa. Sähköä ja lämpöä käyttävät paperi- ja sellutehtaat muodostavat merkittävimmän osan yhtiön energiankulutuksesta. Energiaa kuluu mekaanisen massan valmistukseen, pumppaamiseen ja kuivattamiseen. Tuo tamme höyryä ja sähköä lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa (CHP) kaikilla sellutehtailla ja lähes kaikilla paperiteh tailla. Joillakin tehtailla ulkopuoliset tai osaomisteiset voimalaitosyhtiöt tuottavat kaiken tai osan energiasta. Pyrimme parantamaan energiatehokkuut tamme auditointien, innovaatioiden ja investointien avulla. Vuonna 2021 saavu timme vuosittaisen yhden prosentin ener giatehokkuuden parannustavoitteemme. Vuonna 2021 toteutuneiden energiansääs töinvestointien ansiosta yhtiön energia kustannukset laskivat 1,7 (0,3) miljoonaa euroa, hiilidioksidipäästöt vähenivät 5 400 (2 400) tonnia ja energian kulutus väheni 33 000 (13 000) MWh. Vuositasolla hank Energiatehokkuutta parannetaan jatkuvasti

VAIKUTUS • Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentä minen on merkittävin tapa hillitä ilmaston muutosta TAVOITTEET • Koko toimitusketjun hiilidioksidipäästöjen merkittävä vähentäminen ja energiatehok kuuden parantaminen • Tuotannon ja kuljetuksen aiheuttamien muiden ilmapäästöjen minimointi

TOIMINTATAPAMME • Sitoutuminen YK:n 1,5 asteen ilmasto- tavoitteeseen ja The Climate Pledge - aloitteeseen • Sitoutuminen energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja uusiutuvan ja vähäpäästöisen energian osuuden kasvattamiseen • Tieteellisesti vahvistetut hiilidioksidipäästö vähennystavoitteet • Parhaat käytettävissä olevat tekniikat (BAT) • 2030-vastuullisuustavoitteet odotetaan valmistuvan vuonna 2022. Valmis tuttuaan ne auttavat saavuttamaan vuodelle 2030 asettamamme fossiilisten hiilidioksidi päästöjen vähennystavoitteet. UPMEnergy investoi sähköntuotantoon, josta ei muodostu hiilidioksidipäästöjä. TVO:n EPR-tyyppisen Olkiluoto 3 -ydinvoi malaitosyksikön rakentaminen on loppu suoralla. Aikataulun mukaan säännöllinen sähköntuotanto alkaa heinäkuussa 2022. Myös Kuusankosken vesivoimalaitoksen laaja modernisointi valmistuu vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä (sivu 44). UPMChangshun paperitehdas Kiinassa on osallistunut aktiivisesti Kiinan hiljattain avatuille vihreän sähkön markkinoille. Yhtiö allekirjoitti ensimmäisten yritysten joukossa sopimuksen, jolla se osti 14 GWh aurinkovoimalla tuotettua sähköä vuonna 2021. Tämä on askel kohti uusiutuvan ener gian käyttöä tehtaalla.

keilla säästetään 1,9 (0,8) miljoonaa euroa, 6 100 (8 600) tonnia hiilidioksidipäästöjä ja 35 000 (44 000) MWh energiaa. Vähensimme päästöjämme ilmaan Vuonna 2021 vähensimme oman energian tuotannon (Scope 1) ja ostosähkön (Scope 2) fossiilisia hiilidioksidipäästöjä 8 % edellisvuoteen verrattuna. Vähennyksen mahdollistivat sähkön osto hiilidioksidiva paista lähteistä sekä paperitehtaan sulke minen Suomessa ja paperitehtaan myynti Isossa-Britanniassa. UPMNordlandin paperitehtaalle Saksaan rakennetaanmaakaasua hyödyntävä lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos. UPMon tehnyt E.ON:n kanssa sopimuksen bioener giaa käyttävän kattilan asentamisesta UPM Hürthin paperitehtaalle Saksaan. Uusi kattila korvaa nykyisen fossiilisia polttoaineita käyt tävän höyrykattilan. Molempien hankkeiden

92

93

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online