UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Muut kuin yhtiön taloudelliset olennaiset asiat ja keskeiset tunnusluvut

AIHE

HALLINTA

TUNNUSLUVUT

TULOKSET 2021

Vesi

UPM:n tavoitteena on minimoida yhtiön toiminnan vaikutukset vesistöihin, suojella veden luonnollista kiertokulkua metsissä ja ylläpitää vesiekosysteemien toimintaa.

Jäteveden määrää vähennetään 30 % vuoteen 2030 mennessä (verrattuna vuoteen 2008) Ei kaatopaikkajätettä tai jätteenpolttoa ilman energian talteenottoa vuoteen 2030 mennessä Kaikki kuitu sertifioitua vuoteen 2030 mennessä

Jäteveden määrä on vähentynyt 18 % vuoteen 2008 verrattuna.

AIHE

HALLINTA

TUNNUSLUVUT

TULOKSET 2021

Hallinnointi / lahjonnan vastainen toiminta

Korruptioon liittyviä riskejä arvioidaan ja ne pyritään tunnistamaan yhtiön riskienhallintaprosessin avulla. Riskejä hallitaan ja minimoidaan koulutuksella, viestinnällä, due diligence -menettelyillä, tarkastuksilla ja korruption- ja lahjonnanvastaista toimintaa koskevilla käytännön ohjeilla. UPM:n Toimintaohjetta (Code of Conduct) koskeva koulutus on pakollinen kaikille yhtiön työntekijöille ja lahjonnanvastaista toimintaa koskeva koulutus kaikille yhtiön toimihenkilöille. UPM on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia yhtiön Toimintaohjeen (Code of Conduct) mukaisesti. Yhtiöllä on käytössään prosessi liittyen ihmisoikeuksien arviointiin yhtiön toimipaikoilla, mukaan lukien paikalliset sidosryhmät ja paikallinen hankinta sekä toimittajien riskiarvioinnit ja auditoinnit. UPM edellyttää, että sen toimittajat sekä kolmannet osapuolet ja yhteisyrityskumppanit noudattavat yhtiön Toimintaohjeessa määriteltyjä periaatteita. Toimittajille asetetut vaatimukset on määritelty UPM:n Toimintaohjeessa toimittajille ja kolmansille osapuolille. UPM kehittää jatkuvasti johtamistaitoja ja johtoryhmiä sekä työympäristöä. Yhtiö arvioi työympäristöä, tiimityöskentelyä ja johtamista vuosittaisella henkilöstökyselyllä. UPM:n koulutusohjelmat tukevat itsensä, ihmisten ja liiketoiminnan johtamista. Ohjelmien teemat ovat tulevaisuuteen katsova toiminnan tarkoitus, innostava johtaminen, valmentava johtaminen, keskustelu- ja palautetaidot, resilienssi ja kompleksisuuden johtaminen. UPM hyödyntää tavoiteasetantaa ja vuosittaisia keskusteluja ja kehityssuunnitelmia maailmanlaajuisesti hyvän suoritustason ja jatkuvan ammatillisen kehittymisen varmistamiseksi.

100 % henkilöstöstä suorit tanut UPM:n toimintaohje koulutuksen (jatkuva tavoite)

98 % (99 %) aktiivisessa työsuhteessa olevasta henkilöstöstä on suorittanut toimintaohjekoulutuksen.

Jätteet

Kiertotalous on tehokasta sekä talouden että ympäristön kannalta. UPM pyrkii uudelleenkäyttämään materiaaleja ja tuotteita, vähentämään kiinteän jätteen määrää ja lisäämään kierrätystä ja talteenottoa toiminnassaan. UPM on sitoutunut kestävään metsätalouteen ja todentaa kolmannen osapuolen varmentamilla seurantajärjestelmillä, että kaikki hankittu puu on kestävästi hoidetuista metsistä ja laillista.

89 (89) % UPM:n prosessijätteestä on kierrätetty ja uudelleenkäytetty. Kaatopaikkajätteen kokonaismäärä laski 3 % vuodesta 2020. 84 (83) % UPM:n käyttämästä puusta on peräisin sertifioiduista metsistä

Metsä

Ihmisoikeudet

Jatkuva toimittajien auditointi perustuen systemaattiseen riskien arviointiin

124 (117) toimittajien auditointia tehtiin tunnistettujen riskien perusteella mukaan lukien ihmisoikeus-, sosiaalisen ja ympäristövastuun kysymykset. Lisäksi tehtiin noin 300 (350) työoloihin keskittyvää urakoitsija-arviointia. 86 (84) % hankintojen arvosta toimittajilta, jotka ovat hyväksyneet UPM:n Toimintaohjeen toimittajille ja kolmansille osapuolille.

Kuvaus olennaisista riskeistä ja niiden hallinnasta on hallituksen toimintakertomuksessa sivuilla 131-135 ja vuosikertomuksessa sivuilla 34–35. Tietoja yhtiön riskienhallintajärjestelmästä on yhtiön internetsivujen Hallinnointi-osiossa ja vuoden 2021 hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä, joka on saatavilla myös erillisenä raporttina yhtiön internetsivuilla osoitteessa upm.fi/hallinnointi. Lisätietoja yhtiön tulokseen liittyvistä muista kuin yhtiön taloutta koskevista aiheista on saatavilla vuosikertomuksen yleisessä osiossa ja internet-sivuilla upm.fi .

Vastuullinen hankinta

80 % hankintojen arvosta toimittajilta, jotka ovat hyväksyneet UPM:n Toimintaohjeen toimittajille ja kolmansille osapuolille (jatkuva) Henkilöstön sitoutuminen selvästi yli vertailuarvon vuoteen 2030 mennessä.

Tutkimus ja kehitys Innovointia tulevaisuuteen I nnovaatiot sekä tutkimus- ja kehitysohjelmat ovat keskeinen osa uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämistä. Tutkimus- ja kehityskustannukset kattavat uusien teknologioiden, liiketoimintojen ja prosessien kehittämisen. Tutkimus- ja kehitystoimintaan ja tuotekehitykseen linkittyy 2030-vastuullisuustavoitteemme sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (sivu 32). Vuonna 2021 UPM käytti tutkimukseen ja kehitykseen 266 (189) miljoonaa euroa, mikä on 21,3 % (18,8 % ) UPM:n liiketoiminnan rahavirrasta. Lukuun sisältyvät tutkimuksen ja kehityksen suorat kustannukset 46 (41) miljoonaa euroa, sekä kehittyvien liiketoimintojen negatiiviset rahavirrat sekä investoinnit, liiketoimintojen merkittävät kasvuhankkeet ja digitalisaatiohankkeet. Laajensimme infrastruktuuria UPM:n Biofore Base -tutkimuskeskukset Lappeenrannassa ja Kiinan Changshussa nopeuttavat uusien biopohjaisten tuotteiden kehittämistä ja markkinoille pääsyä. Saksan Leunaan perustettiin Biofore Base - tutkimuskeskus vuoden lopussa. Se toimii tulevan biokemikaalijalostamon yhteydessä ja erikoistuu uusien biomolekulaaristen tuotteiden kehittämiseen. Biofore Base -tutkimuskeskukset yhdistävät UPM:n eri teknologioita sekä uusista ja nykyisistä liiketoiminnoista maailmanlaajuisesti kertynyttä kokemusta ja asiantuntemusta. Tutkimuskeskukset keskittyvät myös pilotointiin ja analysointiin, mikä mahdollistaa saumattoman yhteistyön asiakkaiden, arvoketjun kumppaneiden ja tutkimuslaitosten, kuten yliopistojen, kanssa. Biofore Base -tutkimuskeskukset tekevät tiivistä yhteistyötä UPM:n liiketoimintojen, tehtaiden ja liiketoimintojen omien tutkimuskeskusten kanssa eri maissa. Innovoimme ilmastopositiivisia tuotteita Tuotteemme tarjoavat ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen korvaamalla fossiilisia raaka-aineita biopohjaisilla uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Ilmakehästä sidottu hiili pysyy tuotteissamme koko niiden elinkaaren ajan, vaikka tuotteita kierrätettäisiin useita kertoja. Kehitämme uusia ratkaisuja yhdessä liiketoimintojemme, teknologiakumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Molekulaariset biotuotteet ovat yksi kolmesta UPM:n strategisesta kasvualueesta. Ainutlaatuinen biokemikaalijalostamo Leunassa Saksassa mahdollistaa siirtymän fossiilisten raaka-aineiden käytöstä

Vastuullinen johtaminen

Henkilöstön sitoutumista kuvaava keskiarvotulos oli 68 joka on 9 pistettä alle globaalin vertailukeskiarvon.

vastuullisempiin puupohjaisiin vaihtoehtoihin tekstiileissä, muoveissa, PET-pulloissa, pakkauksissa sekä lääke- ja kosmetiikkatuotteissa. Biokemikaalien kaupallistaminen edistyy merkittävästi. UPM aloitti yhteistyön The Coca-Cola Companyn kanssa vuonna 2021 puupohjaisesta muovimateriaalista valmistettujen PET-pullojen kehittämiseksi. Lisäksi toimme markkinoille uusiutuvat toiminnalliset UPM BioMotion™ -täyteaineet, jotka pienentävät kumi- ja muovituotteiden hiilijalanjälkeä ja keventävät niiden painoa eri käyttökohteissa (sivu 57). Tammikuussa 2021 ilmoitettu uuden sukupolven biopolttoaineiden biojalostamon perussuunnitteluvaihe on täydessä vauhdissa. Mahdollinen biojalostamo tuottaisi korkealaatuisia uusiutuvia polttoaineita, kuten kestävän kehityksen mukaista lentopolttoainetta. Tuotteet pienentäisivät merkittävästi maantiekuljetusten ja lentoliikenteen hiilijalanjälkeä, ja niiden avulla kemikaalien ja muovien fossiiliset raaka aineet voitaisiin korvata uusiutuvilla vaihtoehdoilla. UPM Biomedicals kehittää ja toimittaa innovatiivisia ja vastuullisia puupohjaisia biolääketieteen tuotteita lääkeaineiden tehoseulontaan sekä yksilöllisen terveydenhoidon, edistyneiden soluterapioiden, 3D biotulostuksen, kudosteknologian ja edistyneen haavanhoidon tarpeisiin. Yli 300 patenttia suojaavat nykyisiä ja tulevia tuotteitamme. Tutkimme myös uusia tapoja hyödyntää uusiutuvia kuitupohjaisia materiaaleja muun muassa tekstiileissä, kuitukankaissa, hygieniatuotteissa, tarroissa ja joustopakkauksissa. Vahva patenttisalkku Innovaatioita suojaavien patenttien, tavaramerkkien ja muiden immateriaalioikeuksien merkitys korostuu uusissa liiketoiminnoissa. Ne tukevat innovaatioiden muuttamista liiketoiminnaksi. UPM:llä on maailmanlaajuisesti lähes 3 000 patenttia ja patenttihakemusta sekä lähes 1 400 tavaramerkkiä. Innovaatioiden ja teknologioiden lisensointi antaa hyvän pohjan tulevalle arvonluonnille asiakkaiden ja teknologiakumppaneiden kanssa. Esimerkiksi UPM Biochemicals omisti 160 patenttia ja patenttihakemusta vuoden 2021 lopussa, ja sen kumppanit omistivat 353 patenttia ja patenttihakemusta, jotka kattoivat teknologiaa ja tuotteita koko arvoketjussa.

Jatkuva oppiminen ja kehittyminen

Keskustelut tavoitteiden asettamisesta pidetty,

88 %:lla (82) % henkilöstöstä oli henkilökohtaiset tavoitteet tai vuosittainen keskustelu niistä. 70 %:lla (63 %) henkilöstöstä oli dokumentoitu kehityssuunnitelma. Ei yhtään (0) kuolemaan johtanutta tapaturmaa ja 3 (2) vakavaa tapaturmaa. TRIF-luku UPM:n työvoima oli 6,3 (5,3) ja urakoitsijat mukaan lukien 7,2 (6,2). Henkilöstökyselyssä yhteenkuuluvuutta UPM:ssä koskevan kysymyksen keskiarvotulos on 67, joka on 13 pistettä alle yritysten parhaimman kymmenesosan vertailuryhmän. Konserninlaajuinen sukupuolten palkkatasa-arvoa koskeva selvitys tehty 2021 ja tilastollisesti merkitsevät sukupuolten väliset selittämättömät palkkaerot on poistettu.

henkilöstön kehityssuunnitelmat laadittu, toteutumisaste 100 % vuoteen 2030 mennessä Ei kuolemaan johtaneita tai vakavia tapaturmia TRIF-luku alle 2 saavutettu pysyvästi mukaan lukien urakoitsijat UPM on yritysten parhaimman kymmenesosan vertailuryhmässä vuoteen 2030 mennessä henkilöstön yhteenkuuluvuudessa. Sukupuolten välisen palkkatasa-arvon varmistaminen perustuen vuosittaiseen yhdenvertaisuusselvitykseen, jonka avulla tunnistetaan ja poistetaan selittämättömät palkkaerot

Turvallinen ja terveellinen työympäristö

UPM:n kattava työturvallisuuden hallintajärjestelmä edistää ennakoivaa ja sitouttavaa työturvallisuuskulttuuria. UPM huolehtii työturvallisuudesta turvallisuusauditointien ja läheltä piti -tilanteiden ja turvallisuushavaintojen raportoinnin avulla.

Monimuotoisuus UPM edistää monimuotoista ja osallistavaa työympäristöä ja kehittää organisaatiokulttuuria ja paikallisia käytäntöjä. Yhtiön politiikoissa on huomioitu monimuotoisuuden ja osallistavan työilmapiirin edistäminen. UPM tekee monimuotoisuusarviointeja liiketoiminnoissaan ja funktioissaan säännöllisesti. Avainjohtoryhmien kokoonpanoa käydään läpi ja toimintaa kehitetään jatkuvasti.

Oikeuden mukainen palkitseminen

UPM palkitsee ja antaa tunnustusta hyvästä suorituksesta. Pyrimme takaamaan oikeudenmukaisen, yhdenvertaisen ja kilpailukykyisen palkitsemisen koko henkilöstölle. Kilpailukykyisen ja suoritusperusteisen palkitsemiskäytännön lisäksi meillä on vuosittain tarkasteluita, jotka varmistavat sukupuolten välisen palkkatasa-arvon ja että henkilöstön palkat vastaavat vähintään paikallista elämiseen riittävää ansiotasoa. UPM varmistaa, että henkilöstöllä on riittävä ymmärrys siitä, mistä heidän palkitsemisensa koostuu ja miten he voivat vaikuttaa sen kehittämiseen. Ympäristömerkit auttavat asiakkaita tekemään vastuullisia valintoja ja tarjoavat tärkeitä tietoja sidosryhmille. Kolmannen osapuolen varmistamat ympäristösertifikaatit ja -merkit kertovat tuotteiden ympäristösuorituskyvystä. UPM suosii uusiutuvien ja muiden hiilineutraalien energialähteiden käyttöä ja pyrkii jatkuvasti parantamaan kaikkien toimintojensa energiatehokkuutta. Scope 1 ja 2 tavoitteet YK:n 1,5°C ja Science Based Targets -sitoumuksen mukaiseksi

Tuotevastuu

Kaikilla soveltuvilla tuotteilla on ympäristömerkki vuonna 2030

Ympäristömerkittävissä olevien tuotteiden osuus oli 84 (82) %

Ilmasto

Energiantuotannon ja ostosähkön (Scope 1 ja 2) fossiilisia hiilidioksidipäästöjä vähennetään 65 % vuoteen 2030 mennessä (verrattuna vuoteen 2015)

Yhtiön fossiiliset hiilidioksidipäästöt laskivat 27 % verrattuna vuoteen 2015 ja 8 % verrattuna vuoteen 2020.

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 142

142

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

143

143

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online