UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Johdannaisten maturiteettijakauma nettovelassa ja takaukset 31.12.2020 MILJ. EUROA 2021 2022

Nettovelan muutos 2021

2023

2024

2025 2026+ YHTEENSÄ

Raportoitu rahoituksen rahavirrassa

Nettoselvitettävät koronvaihtosopimukset Nettotulovirta

PITKÄAIKAISET VELAT SISÄLTÄEN LYHYTAIKAISEN OSUUDEN

19

19

19

17

16

29

120

VUOKRA SOPIMUS VELAT

LYHYT AIKAISET VELAT

JOHDAN NAISET, NETTO

MUUT RAHOITUS -VARAT

SIJOITUS RAHASTOT

RAHA VARAT

NETTO

Nettomenovirta

-3

-4

MILJ. EUROA

VELKA

Bruttoselvitettävät johdannaiset Valuutanvaihtosopimukset Tulovirta

Kirjanpitoarvo 1.1.

1 489

544

2

-161

-97

-1 720

56

Nettovelan muutokset erissä, joihin liittyy maksutapahtuma Pitkäaikaisten velkojen nostot

6

6

6

6

6

188 -170

220 -173

600

— —

— — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — 34 34

— — — — — — — —

— — — — — —

— — — — — — — — —

600

Menovirta

-1

-1

-1

-1

-1

Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset Lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitusjohdannaisten nettorahavirrat

-16

-16 -84

Valuuttatermiinisopimukset Tulovirta

— — — — — — — -7

-84

715 -711

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

715 -711

— — — — — — —

Menovirta Takaukset

34

2

2

Transaktiokulut ja alikurssit liiketoiminnan rahavirrassa Muiden varojen muutos liiketoiminnan rahavirrassa Muiden varojen muutos investointien rahavirrassa

-7

-224

-224

5.2 Nettovelka Nettovelka määritellään siten, että korollisista lyhyt- ja pitkäaikaisista veloista vähennetään rahavarat sekä korolliset lyhyt- ja pitkäaikaiset rahoitusvarat. Vuonna 2021 konsernin nettovelka kasvoi 591 miljoonalla eurolla. Nettovelka vuoden 2021 lopussa oli yhteensä 647 (56) miljoonaa euroa. UPM perusti lokakuussa 2020 3 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman (Euro Medium Term Note, EMTN – ohjelma) ja julkaisi vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework). Vihreän rahoituksen arviointiin erikoistunut palveluntarjoaja CICERO Shades of Green antoi viitekehykselle riippumattoman arvion. UPM:n viitekehys sai korkeimman tason ”Dark Green” -luokituksen. Maaliskuussa 2021 UPM laski onnistuneesti liikkeeseen uuden 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan EMTN joukkovelkakirjalainaohjelmansa (Euro Medium Term Note) sekä vihreän rahoituksen viitekehyksensä alla. Joukkovelkakirjalaina erääntyy maaliskuussa 2031, ja lainalle maksetaan kiinteää 0,50 %:n korkoa. Marraskuussa 2020 UPM laski liikkeeseen ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainansa EMTN –ohjelman alla. 2028 erääntyvän joukkovelkakirjalainan nimellisarvo on 750 miljoonaa euroa ja sille maksetaan kiinteää 0,125 % kuponkikorkoa. Joukkovelkakirjalainoissa ei ole kovenantteja. Joukkovelkakirjalainoja käytetään UPM:n marraskuussa 2020 julkaistun vihreän rahoituksen viitekehyksen mahdollistamien hankkeiden ja investointien rahoittamiseen. Joukkovelkakirjalainat on listattu Irlannin pörssin viralliselle listalle, Euronext Dubliniin.

Nettovelka MILJ. EUROA

5

5

Sijoitusrahastojen muutos

-100

— —

-100 268 476

2021 2020

Rahavarojen muutos

268 268

Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta

1 624

1 153

577

-84

-100

-219

213 504

121 469

Nettovelan muutokset erissä, joihin ei liity maksutapahtumaa Uudet sopimukset ja lisäykset aiempiin vuokrasopimuksiin

Vuokrasopimusvelat

10

93

— —

— — — — — —

— — — — — —

— — —

103

Johdannaiset Muut lainat

23

Vuokrasopimusvelkojen uudelleenarvioinnit

1

1

201

210

Käyvän arvon muutokset

-53 21

28

-25 33

Pitkäaikaiset velat

2 566

1 952

Muuntoerot

21

— —

-8

Pitkäaikaisten velkojen lyhytaikainen osuus Vuokrasopimusvelkojen lyhytaikainen osuus

7

5

Efektiivisen korkokannan oikaisut

3

3

70

75

-20

115 574

28 -99

-8

114 647

Johdannaiset

8 2

8 2

Kirjanpitoarvo 31.12.

2 046

2

-100

-317

-1 460

Muut velat

Lyhytaikaiset velat

86

90

Velat yhteensä Lainasaamiset Johdannaiset Muut saamiset Lainasaamiset Johdannaiset Muut saamiset Sijoitusrahastot

2 652

2 042

4

4

126

157

19

20

Pitkäaikaiset korolliset varat yhteensä

148

181

3 4

8

12 66

292 100

Rahavarat

1 460 1 858 2 006

1 720 1 805 1 986

Lyhytaikaiset korolliset varat yhteensä

Nettovelka

Korolliset varat yhteensä

Nettovelka

1000

10

647

56

750

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Velkaantumisaste, %

500

5

Lainat Joukkovelkakirjalainoista, pankki- ja eläkelainoista,

250

vuokrasopimusveloista ja muista lainoista koostuvat lainat kirjataan alun perin käypään arvoon transaktiomenoilla vähennettynä, ja sen jälkeen ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Nostetun määrän (transaktiomenoilla vähennettynä) ja maksettavan määrän välinen erotus jaksotetaan tuloslaskelmaan lainan arvioituna voimassaoloaikana. UPM luokittelee velan pitkäaikaiseksi, ellei se eräänny maksettavaksi vuoden kuluessa. Suurin osa lainoista on suojattu ja määritetty käyvän arvon suojaussuhteeseen, jota kuvataan » liitetiedossa 6.1 Rahoitusriskien hallinta.

0

milj. euroa 0

-250

-5

-500

17 18 19 20 21

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 186

186

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

187

187

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online