UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

7. Tuloverot 7.1 Tilikauden voittoon perustuva vero Tuloverot Vuonna 2021 tilikauden voittoon perustuva vero oli 240 (169) miljoonaa euroa ja efektiivinen verokanta 15,5 % (22,9 %). Vuosina 2021 ja 2020 efektiiviseen verokantaan vaikuttivat verovapaalla alueella toimivien tytäryhtiöiden tulot ja Saksan Suomea korkeampi verokanta. Lisäksi vuonna 2021 efektiiviseen verokantaan vaikutti Shotton Mill Ltd:n osakkeiden verovapaa myyntivoitto ja vuonna 2020 UPM Chapelle paperitehtaan sulkemiseen liittyvät vähennyskelvottomat tappiot, josta ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska sen hyödynnettävyyteen liittyy epävarmuutta. Tuloverot

Laskennallisen verosaamisen ja -velan muutos

MILJ. EUROA

2021 2020

Kirjanpitoarvo 1.1. Kirjattu tuloslaskelmaan

Keskeiset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut

-143

-153

32 -15

-28 29

Kirjattu muihin laajan tuloksen eriin

Konserni on verotuksen kohteena useassa eri maassa ja konsernin verokulun ja tuloverovelkojen laskentaan liittyy runsaasti arvioita ja harkintaa. Veroina kirjatut määrät vastaavat tämänhetkistä käsitystä ja nykyisten verolakien tulkintaa. Johto arvioi säännöllisesti veroilmoituksissa tehtyjä kannanottoja tilanteissa, joissa verosäännökset ovat tulkinnanvaraisia, ja oikaisee verovelkoja tarpeen mukaan.

Muuntoerot

-4

9

Laskennallinen verosaaminen (velka), netto

-130

-143

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot

Ennen veroja

Vero Verojen jälkeen

Ennen veroja

Vero Verojen jälkeen

MILJ. EUROA

2021

2020

7.2 Laskennallinen vero

Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot

128 643 337 -149

-32 -11

96

-50

14

-36

MILJ. EUROA

2021 2020 2019

Energiaosakkeet

632 337 -127

-254 -262

3

-251 -262

Laskennalliset verosaamiset Aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Muuntoerot

MILJ. EUROA

2021 2020

Rahavirran suojaukset Nettosijoitusten suojaukset

22

-37

13

-24

Verotettavaan tuloon perustuvat verot

273

141

83 53

77 38

77 45

-27

5

-21

6

-1

5

Laskennallisten verojen muutos

-32

28

Vaihto-omaisuus

Yhteensä

933

-15

918

-597

29

-569

Yhteensä

240

169

Eläkevelvoitteet ja varaukset

127 269

156 163

148 103

Muut väliaikaiset erot

Käyttämättömät verotukselliset tappiot ja hyvitykset

230

157

180

Tuloverojen täsmäytyslaskelma

Keskeiset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut

Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen netotus

-297 466

-170 421

-157 395

MILJ. EUROA

2021 2020

Yhteensä

Voitto ennen veroja

1 548 310

737 147

Kirjatut laskennalliset verosaamiset Laskennallisia verosaamisia kirjattaessa johdolta vaaditaan harkintaa sen suhteen, pystytäänkö saamiset todennäköisesti hyödyntämään tai käyttämään laskennallisia verovelkoja vastaan ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Konsernilla oli 31.12.2021 verotuksellisia liiketappioita 802 (536) miljoonaa euroa, joista yhtiö on kirjannut laskennallista verosaamista. Verotuksellisista liiketappioista 717 (475) miljoonaa euroa aiheutui Saksan tytäryhtiöistä. Saksassa liiketappiot eivät vanhene. Muissa maissa liiketappiot vanhenevat eri aikoina ja eri suuruisina. Tulosennusteiden perusteella on todennäköistä, että verotukselliset tappiot pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa kertyvää verotettavaa tuloa vastaan. Verohyödyn realisoitumista koskevat oletuksiin ja näin ollen laskennallisten verosaamisten kirjaamiseen voi tulla muutoksia sen mukaan kuinka tuloksellista konsernin liiketoiminta on tulevaisuudessa ja niihin vaikuttavat myös muut tekijät, joihin konserni ei pysty itse vaikuttamaan. Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset ja -velat Ne liiketappiot, joiden käyttöön liittyy epävarmuutta ja joista siksi ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, olivat 843 (849) miljoonaa euroa vuonna 2021. Nämä aiheutuvat etupäässä tietyistä Saksan ja Ranskan tytäryhtiöistä ja eivät vanhene. Lisäksi laskennallista verosaamista ei ole kirjattu jo suljettuun Miramichin paperitehtaaseen liittyvistä liiketappioista johtuen konsernin vähäisestä liiketoiminnasta Kanadassa. Nämä liiketappiot vanhenevat eri aikoina vuoden 2029 loppuun mennessä.

Konserni ei kirjaa laskennallista verovelkaa muiden kuin suomalaisten tytäryritystensä jakamatta olevista voittovaroista sikäli kuin väliaikainen ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Laskennallista verovelkaa ei ole kirjattu suomalaisten tytäryhtiöiden ja osakkuusyritysten jakamatta olevista voittovaroista, koska nämä voidaan jakaa ilman veroseuraamuksia.

Laskennalliset verovelat Aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Suomen lakisääteisen verokannan 20 %:n vero Suomen ja ulkomaiden verokantojen välinen ero

-16 -90

1

-261 -398

-245 -352

-249 -364

Verovapaat tuotot

-29

Metsävarat

Vähennyskelvottomat kulut

6 4

6 9

Eläkevelvoitteet ja varaukset

-17

-5

-7

Lähdeverot

Muut väliaikaiset erot

-217

-132

-86

Verotuksessa vähennyskelvottomat tappiot

18

29

Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen netotus

297 -596 -130

170 -564 -143

157 -549 -153

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Osakkuusyritysten tulokset Verolainsäädännön muutos

0 2

-1

Yhteensä

4

Laskennallinen verosaaminen (velka), netto

Laskennalliset verot lasketaan varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välisistä väliaikaisista eroista sekä käyttämättömistä verotuksellisista tappioista siltä osin kun on todennäköistä, että ne pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa kertyvää verotettavaa tuloa vastaan. Laskennalliset verot määritetään niiden verokantojen (ja -lakien) perusteella, jotka on säädetty tai käytännössä hyväksytty tilinpäätöspäivään mennessä ja joiden odotetaan olevan voimassa, kun laskennallinen verosaamisen realisoituu tai laskennallinen verovelka suoritetaan. Väliaikaisista eroista, jotka johtuvat sijoituksista tytär-, osakkuus- ja yhteisyrityksiin, kirjataan laskennallinen vero, paitsi jos konserni pystyy määräämään väliaikaisen eron purkautumisajankohdan eikä väliaikainen ero todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Laskennalliset verosaamiset ja -velat esitetään nettomääräisinä, jos niiden vähentämiseen toisistaan on laillinen oikeus ja ne aiotaan suorittaa nettomääräisinä.

Muutos laskennallisten verosaamisten hyödynnettävyydessä

13

3

Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö

Laskennalliset verosaamiset vähennetään laskennallisista veroveloista, mikäli on olemassa laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata tilikauden verotettavaan tuloon perustuvia verovelkoja tilikauden verotettavaan tuloon perustuvia verosaamisia vastaan ja jos laskennalliset verot liittyvät samaan veronsaajaan.

-3 -3

-3

Muut erät

2

Tuloverot yhteensä

240

169

Efektiivinen verokanta, %

15,5 % 22,9 %

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernin tuloverokulu sisältää verotettavaan tuloon perustuvat verot ja laskennalliset verot. Verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan perustuen vallitseviin verokantoihin maissa, joissa konserni toimii, ja se sisältää aiempien tilikausien veroja koskevat oikaisut sekä konsernin sisäisiin liiketapahtumiin liittyvät lähdeverot. Verot merkitään tuloslaskelmaan, paitsi jos ne liittyvät omaan pääomaan tai muihin laajan tuloksen eriin kirjattuihin eriin. Tällöin myös vastaava vero kirjataan omaan pääomaan tai muihin laajan tuloksen eriin.

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 202

202

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

203

203

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online