UPM Vuosikertomus 2021

STRATEGIA

UPM

BEYOND FOSSILS

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

2030-VASTUULLISUUSTAVOITTEEMME

UPM:N PAINOPISTEALUEET

2030 TAVOITE

2030 SEURANTA / 2021 TULOKSET

UPM:n Biofore-strategia ohjaa 2030-vastuulli suustavoitteidemme saavuttamista ja tukee niihin linkitettyjen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) toteuttamista. Olemme valinneet meille olennaisimmat kuusi tavoitetta ja 12 alatavoitetta, joiden toteuttami seen voimme eniten vaikuttaa joko minimoimalla negatiivisia vaikutuksiamme tai lisäämällä posi tiivisia vaikutuksiamme ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Myös muut tavoitteet ovat meille tärkeitä mutta eivät samassa määrin. Vuonna 2021 arvioimme ja uudistimme sosiaalisen vastuun tavoitteemme (sivut 30, 74, 77). Korvasimme myös aikaisemman kasvi huonekaasupäästöihin liittyvän hyötytavoitteen uudella tavoitteella hiilen ja turpeen käytön lopettamisesta.

TALOUDELLINEN Tulos Omistaja-arvon kasvattaminen

•Vertailukelpoisen liikevoiton kasvu myynnin kasvun ja kannattavuuden kautta (jatkuva) •Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto: 10 % (jatkuva) •Nettovelka/EBITDA: 2x tai alle (jatkuva)

•Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 55 % ja oli 1 471 (948) miljoonaa euroa •Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 11,7 (7,5) % •Nettovelan ja EBITDAn suhde oli 0,35 (0,04)

Hallinnointi Selkeät vastuut ja ohjeiden noudattaminen Vastuullinen hankinta Lisäarvon luominen vastuullisilla toimintatavoilla

•100 % henkilöstöstä suorittanut UPM:n toimintaohjekoulutuksen (jatkuva)

•98 (99) % aktiivisessa työsuhteessa olevasta henkilöstöstä on suorittanut Toimintaohje-koulutuksen

•86 (84) % hankintojen arvosta toimittajilta, jotka ovat hyväksyneet UPM:n Toimintaohjeen toimittajille ja kolmansille osapuolille •96 (96) % raaka-ainehankintojen arvosta toimittajilta, jotka ovat hyväksyneet UPM:n Toimintaohjeen toimittajille ja kolmansille osapuolille •124 riskiarviointiin perustuvaa toimittaja-auditointia, 300 urakoitsija-arviointia, painopiste työoloissa •Tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa CO 2 -päästöjen raportoinnin kehittämiseksi

•80 % hankintojen arvosta toimittajilta, jotka ovat hyväksyneet UPM:n Toimintaohjeen toimittajille ja kolmansille osapuolille (jatkuva) •100 % UPM:n raaka-ainehankintojen arvosta toimittajilta, jotka ovat hyväksyneet UPM:n Toimintaohjeen toimittajille vuoteen 2030 mennessä 1) •Jatkuva toimittajien auditointi, joka perustuu systemaattiseen riskien arviointiin •CO₂-päästöjä vähennetään 30 % raaka-aineista ja kuljetuksista (Scope 3)

SOSIAALINEN Jatkuva oppiminen ja kehittyminen

•Keskustelut tavoitteiden asettamisesta pidetty, henkilöstön kehityssuunnitelmat laadittu, toteutumisaste 100 % vuoteen 2030 mennessä •Henkilöstö pitää oppimis- ja kasvumahdollisuuksia hyvinä, selvästi yli vertailuarvon vuoteen 2030 mennessä

•88 (82) %:lla henkilöstöstä oli henkilökohtaiset tavoitteet tai vuosittainen keskustelu niistä. 70 (63) %:lla henkilöstöstä oli dokumentoitu kehityssuunnitelma. •Henkilöstökyselyssä oppimista ja kasvua UPM:ssä koskevan kysymyksen keskiarvotulos on 62, joka on 9 pistettä alle globaalin vertailukeskiarvon

Jatkuvan ammatillisen kehittymisen mahdollistaminen henkilöstön työn tuloksellisuuden, kasvun ja tulevaisuuden työllistymisen varmistamiseksi Vastuullinen johtaminen Painopiste arvopohjaisessa ja innostavassa johtamisessa sekä hyvissä liiketoimintatavoissa Monimuotoinen ja osallistava työympäristö Monimuotoisen ja osallistavan yrityskulttuurin ja työympäristön kehittäminen liiketoiminnan menestyksen varmistamiseksi Oikeudenmukainen palkitseminen Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja kilpailukykyinen palkitseminen koko henkilöstölle Turvallinen ja terveellinen työympäristö Henkilöstön, urakoitsijoiden ja paikallisyhteisöjemme turvallisuuden ja terveyden varmistaminen

•Henkilöstön sitoutuminen selvästi yli vertailuarvon vuoteen 2030 mennessä

•Henkilöstön sitoutumista kuvaava keskiarvotulos 68, joka on 9 pistettä alle globaalin vertailukeskiarvon

•UPM on yritysten parhaimman 10%:n vertailuryhmässä henkilöstön yhteenkuuluvuudessa 2030 mennessä •Naisten osuus asiantuntija- ja johtotehtävissä kehittyy jatkuvasti ja on 40 % vuoteen 2030 mennessä. Johtamista ja päätöksentekokykyä kehitetään lisäämällä monimuotoisuutta •Monimuotoisuushanke (jatkuva) •Elämiseen riittävän palkan varmistaminen koko henkilöstölle perustuen vuosittaiseen arviointiin •Sukupuolten välisen palkkatasa-arvon varmistaminen perustuen vuosittaiseen yhdenvertaisuusselvi tykseen, jonka avulla tunnistetaan ja poistetaan selittämättömät palkkaerot •Prosessiturvallisuuden kehitysohjelma kaikissa yksiköissä ja liiketoiminnoissa 2030 mennessä •UPM on yritysten parhaimman 10 %:n vertailuryhmässä henkilöstön työ- ja vapaa-ajan yhteensovit tamisessa vuoteen 2030 mennessä •Poissaolojen määrä alle 2 % työajasta kaikissa yksiköissä vuoteen 2030 mennessä •Tehdaspaikkakuntien sidosryhmäsuhteiden arviointi ja toimenpiteiden määrittely (jatkuva) •Jokainen liiketoiminta-alue asettaa paikallisyhteisöjä koskevat pitkän aikavälin hankkeet Biofore Share and Care ohjelman mukaisesti (jatkuva) •Ei kuolemaan johtaneita tai vakavia tapaturmia •TRIF-luku alle 2 mukaan lukien urakoitsijat

•Henkilöstökyselyssä yhteenkuuluvuutta UPM:ssä koskevan kysymyksen keskiarvotulos on 67, joka on 13 pistettä alle yritysten parhaimman kymmenesosan vertailuryhmän •Uusi tavoite •Vuoropuhelu osallistavan johtamisen ja kulttuurin kehittämiseksi jatkui. Palkkojen yhdenvertaisuustarkastelu tehty

Tavoite 6: Puhdas vesi ja sanitaatio (Tavoitteet: 6.3)

•Uusi tavoite •Konserninlaajuinen sukupuolten palkkatasa-arvoa koskeva selvitys tehty ja tilastollisesti merkitsevät sukupuolten väliset selittämättömät palkkaerot poistettu

Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa (Tavoitteet: 7.2 ja 7.3)

•Ei kuolemaan johtaneita tapaturmia (0), 3 (2) vakavaa tapaturmaa •TRIF-luku omilla työntekijöillä oli 6,3 (5,3) ja urakoitsijat mukaan lukien 7,2 (6,2)

•Uusi tavoite •Uusi tavoite •Poissaolojen määrä oli 4,1 (3,9) % työajasta

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (Tavoitteet: 8.2, 8.5 ja 8.8) Tavoite 12 : Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa ( Tavoitteet : 12.2, 12.4 ja 12.5)

Paikallinen sitoutuminen Paikallisen sitoutumisen ja positiivisen vaikutuksen varmistaminen ympäröivissä paikallisyhteisöissä

•Uusi tavoite •Uusi tavoite

YMPÄRISTÖ Metsä ja monimuotoisuus Kestävä maankäyttö ja metsät täynnä elämää

•Ilmastopositiivinen maankäyttö (jatkuva) •Kaikki kuitu sertifioitua vuoteen 2030 mennessä 3 ) •Positiivinen vaikutus metsien monimuotoisuuteen (jatkuva) 4)

•Viiden vuoden keskimääräinen omien ja vuokrattujen metsien hiilinielu oli noin 3,8 milj. t CO 2 -ekv. •Sertifioidun kuidun osuus oli 84 (83) % •K okonaisuudessaan mitattiin positiivista kehitystä, 6 positiivista ja 2 negatiivista alaindikaattoria •Fossiiliset hiilidioksidipäästöt vähenivät 27 % verrattuna vuoteen 2015 ja 8 % verrattuna vuoteen 2020 •Uusi tavoite •Energiatehokkuustavoite saavutettiin •Uusiutuvien polttoaineiden osuus oli 70 (72) % •Happamoituvien savukaasupäästöjen 27 % vähennys keskimääräistä UPM:n tuotetta kohti vuodesta 2015 •Vuodesta 2008 kemiallinen hapenkulutus vähentynyt 38 % keskimääräistä UPM:n tuotetta kohti • Jäteveden määrä vähentynyt 18 % vuodesta 2008 keskimääräistä UPM:n tuotetta kohti •35 (28) % ravinteista on kierrätettyjä •89 (89) % kaikesta UPM:n prosessijätteestä kierrätetty tai uudelleenkäytetty. Kaatopaikkajätteen kokonais määrä laski 3 % vuodesta 2020

Tavoite 13: Ilmastotekoja (Tavoitteet: 13.1)

Ilmasto Ilmastoratkaisujen kehittäminen ja toimet kohti hiilineutraaliutta

•Energiantuotannon ja ostosähkön (Scope 1 ja 2) fossiilisia hiilidioksidipäästöjä vähennetään 65 % vuoteen 2030 mennessä 5) •Hiilen ja turpeen käyttö omassa energiantuotannossa lopetetaan 2030 mennessä •Energiatehokkuutta parannetaan 1 % vuosittain (jatkuva) 4) •Uusiutuvien polttoaineiden osuus 70 % (jatkuva) •Happamoittavien savukaasupäästöjen (NO X /SO 2 ) määrää vähennetään 20 % vuoteen 2030 mennessä 5)

Tavoite 15: Maanpäällinen elämä (Tavoitteet: 15.2 ja 15.5)

Vesi Vastuullinen vedenkäyttö

•Kemiallista hapenkulutusta (COD) vähennetään 40 % vuoteen 2030 mennessä 6) •Jäteveden määrää vähennetään 30 % vuoteen 2030 mennessä 6) •100 % jäteveden puhdistuksessa käytetyistä ravinteista kierrätettyjä 2030 mennessä 6)

1) Kattaa kaiken UPM:n raaka-ainehankinnan mukaan lukien puu ja puupohjainen biomassa ja pois lukien energia 2) Vertailuvuosi 2018 3) Metsänhoidon sertifiointi 4) Kattaa UPM:n omat metsät Suomessa 5) Vertailuvuosi 2015 6) Vertailuvuosi 2008, olennaista sellun ja paperin tuotannossa

Jätteet Materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden edistäminen

•Ei kaatopaikkajätettä tai jätteen polttoa ilman energian talteenottoa vuoteen 2030 mennessä

Tuotevastuu Koko elinkaaren huomioon ottaminen

•Ilmastopositiiviset tuotteet (jatkuva) •SDG-tavoitteisiin vaikuttavien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen (jatkuva) •Kaikki soveltuvat tuotteet ovat ympäristömerkittävissä vuoteen 2030 mennessä

•Tieteellinen tutkimus substituutiosta ja varastointivaikutuksista jatkui •Kestävän tuotesuunnittelun konseptin pilotointia jatkettiin •Ympäristömerkittävissä olevien tuotteiden osuus oli 84 (82) %

32

33

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online