UPM Vuosikertomus 2021

LIIKETOIMINNOT

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

LUONNOSTAAN ERITYINEN UPM SPECIALTY PAPERS Kehitämme yhdessä vaihtoehtoja fossiilisille ratkaisuille uusiutuvilla ja kierrätettävillä kuitupohjaisilla tarra-, pakkaus- ja hienopapereilla.

STRATEGIAMME • Tarramateriaalien globaali markkinajohtaja • Ensisijainen kumppani hienopapereissa Aasian ja Tyynenmeren alueella • Kasvu valikoiduissa joustopakkaussovelluksissa

AVAINLUVUT

2020 1 324

2021 1 482

Liikevaihto, milj. euroa

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa

135 864 15,6

199 897 22,2

Vertailukelpoinen ROCE, %

Henkilöstö 31.12.

1 918

1 932

VAHVUUTEMME • Kestävät vaihtoehdot fossiilipohjaisille materiaaleille • Laaja osaaminen teknisesti vaativissa papereissa • Luotettava kumppani asiakkaille • Kyky palvella asiakkaita maailmanlaajuisesti

Vertailukelpoinen liikevoitto laski korkeampien tuotantopanosten kustannusten seurauksena. Myyntihinnat nousivat, ja toimitusmäärät olivat korkeammat. Tarra-, tausta- ja pakkauspaperin kysyntä maailmanlaajuisesti oli hyvä vuonna 2021. Kysyntää tukivat nopeasti liikkuvat kulutustavarat ja verkkokauppa.

CASE

Vastaamme vastuullisten tuotteiden kasva vaan tarpeeseen suorituskykyisillä, kuitu pohjaisilla pakkaus- ja tarramateriaaleilla. Lisäksi tarjoamme vastuullisesti valmistet tuja toimisto- ja graafisia papereita Aasian ja Tyynenmeren alueella. Autamme asiakkai tamme kehittämään ratkaisuja liiketoimin tojensa haasteisiin. Globaali organisaatio ja tehtaat Kiinassa, Suomessa ja Saksassa palvelevat asiakkaita luotettavasti. Kannattavaa kasvua Tuloksemme pysyi hyvällä tasolla vuon na 2021. Markkinatilanne oli kuitenkin kaksijakoinen. Tarra-, irroke- ja pakkaus papereiden kysyntä jatkui vahvana kaikilla markkinoilla, ja myyntihinnat nousivat merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Vuoden toisella puoliskolla Aasian ja Tyy nenmeren alueen hienopaperin kysynnän ja tarjonnan tasapainossa oli kuitenkin haasteita, ja myyntihinnat laskivat. Tulokseemme vaikuttivat myös korkeam mat raaka-ainekustannukset ja energia markkinoiden poikkeukselliset olosuhteet.

käynnissä useita uusia tuotekehityshankkeita asiakkaidemme kanssa, ja kehitämmemyös jatkuvasti ymmärrystämme loppukäytöistä, joissa on kasvupotentiaalia. Vastuullisuudesta arvoa asiakkaille Monet tuotteidemme kysyntää lisäävät megatrendit ovat vahvasti sidoksissa vas tuullisuuteen. Globaalit brändinomistajat ovat asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita lisätä kierrätettävien, uusiutuvista raaka-ai neista valmistettavien pakkausten osuutta. Näitä tavoitteita voidaan edistää jousto pakkauspapereillamme, jotka tarjoavat mahdollisuuksia kehittää yhdessä uusia kuitupohjaisia pakkauksia. Kiinassa olemme todistetusti johtava yhtiö vastuullisuudessa. Vuonna 2021 UPM Changshun paperitehdas sai tunnustuksen kestävän kehityksen edelläkävijänä Jian gsun maakunnassa. Tunnustus annettiin erityisesti tehtaan tehokkaasta veden käytöstä ja päästöjen hallinnasta.

Kiinassa onnistuimme kuitenkin oman voimalaitoksemme avulla vastaamaan erit täin hyvin haastavaan energiatilanteeseen. Varmistimme raaka-aineiden saatavuuden ja jatkoimme toimintaamme keskeytyksettä maailmanlaajuisista logistisista haasteista huolimatta. Viiden viime vuoden aikana tehdyt koh dennetut kasvuinvestoinnit ovat vahvista neet toiminnan tehokkuutta ja joustavuutta. Sijoitetun pääoman tuottoprosenttimme vuonna 2021 oli 15,6 %, mikä ylitti pitkän aikavälin tuottotavoitteemme. Liikevaihtomme kasvoi edelleen strate giamme mukaisesti. Olemme onnistuneet erikoispaperilaatujemme kaupallistamises sa viime vuosina, ja vuonna 2021 toimme markkinoille uuden, parannetun barrier suojapaperin, joka tarjoaa kuitupohjaisen pakkausvaihtoehdon kuiville, rasvaisille ja pakastetuille elintarvikkeille. Toimme myös uusia pakkauspapereita Aasianmarkkinoille. Pakkauspaperimme on sertifioitu elintar vikekäyttöön sopiviksi. Uusi suojapaperim me ja pakkaamiseen tarkoitettu voimapa

perimme palkittiin Kiinassa innovatiivisina ja kestävinä ratkaisuina, jotka vähentävät fos siilipohjaisten pakkausmateriaalien käyttöä. Megatrendit tukevat kysyntää Megatrendit tukevat liiketoimintaamme, ja terveen markkinakysynnän odotetaan jat kuvan. COVID-19-pandemian aikana tietyt kuluttajakäyttäytymisen trendit ovat jopa vahvistuneet, mutta samalla myös epävaka us ja ennakoimattomuus ovat lisääntyneet (oikealla). Olemme maailman johtava tarra- ja irrokepapereiden valmistaja ja hyvässä asemassa kasvavilla pakkauspaperimarkki noilla ja Aasian hienopaperimarkkinoilla. Olemme valmiita vastaamaan kasvavan markkinan tarpeisiin. Yksi liiketoimintastrategiamme kulmaki vistä on kehittää pakkauspapereita ja -palve luita yhdessä koko pakkausalan arvoketjun kanssa. Pyrimme yhteistyöllä ja innovoinnil la vahvistamaan synergiaetuja. Tarjoamme kierrätettäviä kuitupohjaisia vaihtoehtoja uusiutumattomillemateriaaleille. Meillä on

KULUTTAJIEN VALINNOILLA SUURI VAIKUTUS Kuluttajakäyttäytymisen muutokset, kuten verkkokaupan kasvu ja tietoisuus kestävästä kehityksestä, vaikuttavat positiivisesti erikois paperien kysyntään myös pandemian jälkeen. Vuonna 2020 maailmassa lähetettiin 1,3 miljardia verkkokauppapakettia, mutta en nusteiden mukaan määrä ylittää 2,7 miljardia pakettia jo vuonna 2026. Verkkokauppa on jo ennen pandemiaa ollut suosittu tapa tehdä ostoksia Kiinassa, mutta pandemia on vauhdittanut verkkokaupan kasvua erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kasvupotenti aalista kertoo, että vuonna 2020 verkkokau pan osuus globaalista vähittäismyynnistä oli vielä 18 %. Verkkokaupan kasvu vaikuttaa pakkausmateriaalin ja logistiikkatarrojen tarpeeseen. Pakkausliiketoimintaan vaikuttaa keskeisesti keskiluokan kasvu ja kaupungistuminen, jotka kasvattavat pienten kotitalouksien määrää ja kuluttajien ostovoimaa. Trendi näkyy erityisesti kehittyvillä markkinoilla kuten monissa Aasian

maissa. Yksistään Kiinan kuluttajamarkkinoi den odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Kaupungistumisen myötä myös kulutustot tumukset muuttuvat. Esimerkiksi Kiinassa on arvioitu, että yli 60 % ruoasta myydään toreilla, usein ilman pakkauksia. Tämä on kuitenkin no peasti muuttumassa. Pakattu ruoka lisää pakka usmateriaalin ja etikettien tarvetta. Pakkausten kysynnän kasvaessa kuitupohjaiset materiaalit tarjoavat helposti kierrätettäviä pakkauksia.

www.upmspecialtypapers.com (eng)

48

49

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online