UPM Vuosikertomus 2021

LIIKETOIMINNOT

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

ROHKEAA UUDISTUMISTA UPM PLYWOOD Tarjoamme korkealaatuisia WISA®-vaneri- ja viilutuotteita ja -ratkaisuja pääasiassa rakennusteollisuuden ja kuljetusalan tarpeisiin.

PLACEHOLDER IMAGE (PHOTOSHOOT IN JANUARY)

STRATEGIAMME • Kannattava kasvu erinomaisen asiakaskokemuksen ja toiminnan tehokkuuden avulla • Markkina-aseman vahvistaminen arvoa ja palveluvalikoimaa lisäämällä • Tuloksellisuutta tuotannon laajennuksilla ja arvioimalla kasvumahdolli suuksia VAHVUUTEMME

AVAINLUVUT

2021 2020

Liikevaihto, milj. euroa

492

405

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa

72

33

286 25,1

292 11,2

Vertailukelpoinen ROCE, %

Henkilöstö 31.12.

2 196

2 301

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi korkeampien myyntihintojen ja toimitusmää rien ansioista. Muuttuvat ja kiinteät kustannukset olivat korkeammat. Kuusivanerin kysyntä oli vahva ja koivuvanerin kysyntä hyvä vuonna 2021.

• Käyttökohteiden, markkinan ja asiakkaiden tunteminen • Erinomainen toimitusvarmuus ja tasaisen korkea laatu • Johtava toimittaja vaativissa loppukäyttösegmenteissä • Markkinoiden vahvin brändi: WISA®

CASE

Vanerilla voidaan korvata monia uusiutu mattomia raaka-aineita, kuten alumiini-, betoni- ja teräspohjaisia materiaaleja. Va neri sitoo enemmän hiilidioksidia kuin sen valmistamisen aikana vapautuu. Tuotteem me ovat pitkäikäisiä, ne varastoivat hiiltä ja ne valmistetaan vastuullisesti hankitusta puusta. WISA®-vanerin erityisiä etuja raken tamisessa ovat sen rakenteellinen lujuus, kulutuskestävyys ja ympäristösertifikaatit. Ajoneuvojen lattioissa vaneri on erinomai nen materiaali polttoaineen kulutusta vä hentävän paino-lujuus-suhteensa ansiosta. Kuusi- ja koivuvanerinmarkkinatilanne oli vahva vuonna 2021. Puurakentamisen vauhdittama kysyntä oli vankka, ja teimme ennätyksen sekä tuloksen että tuotannon tehokkuuden osalta. Kaupallisen strategian ja ketterän organisaation ansiosta onnis tuimme vastaamaan koivu- ja kuusivanerin nopeasti kasvavan kysynnän haasteisiin. Onnistunut reagointi nopeasti kasvaneeseen kysyntään

liikekumppani, vastuullinen puumateri aali, sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu, vastuulliset tuotteet ja palvelut sekä innovaatiot kestävämmän, fossiilisista raaka-aineista riippumattoman tulevai suuden rakentamiseksi. Tuotteidemme ympäristöhyödyt ovat näkyvissä kolman nen osapuolen varmentamissa ympäristö selosteista. Vastaamme asiakkaidemme kasvaviin ympäristönäkökohtiin liittyviin tarpeisiin ja laajensimme WISA® BioBondin käyttöä myös kuusivanerituotteisiin. WISA® Bio Bond-liimausteknologia korvaa vanerinval mistuksessa osan öljypohjaisesta fenolista biopohjaisella ligniinillä. Positiivinen hiilijalanjälkemme vastaa jat kuvaa pyrkimystämme tarjota asiakkaillem me selkeitä kestävää kehitystä edistäviä etuja verrattuna uusiutumattomiin raaka-aineisiin. Päätöksemme siirtyä asteittain käyttämään hiilidioksidivapaata sähköä oli tärkeä ilmasto teko ja askel kohti vähähiilistä taloutta.

Tämä näkyi vuosittaisen asiakastyytyväi syyskyselymme hyvissä tuloksissa. Jakelukaupan ja teollisten käyttö kohteiden kysyntä parani merkittävästi. Hyödyimme huomattavasti viimeaikaisista tuotannon uudelleenjärjestelyistä ja uusien tuoteryhmien lanseerauksesta. Lisäksi kil pailijoista erottuvat palvelumme vahvisti vat edelleen asiakastarjontaamme. Haastavimmiksi markkinoiksi osoit tautuivat kausiluonteisesti pehmeämmät LNG-laivanrakennusmarkkinat, joilla uusia aluksia tilattiin suunniteltua vähemmän. Myös kilpailu kiristyi. Euroopan vaneri markkinoille jännitteitä loivat Brexit sekä Euroopan komission käynnistämä venä läistä koivuvaneria koskeva polkumyynti tutkinta. Raaka-ainekustannukset nousivat koko vuoden 2021 erityisesti kemikaalien, pääl lysteiden ja tukkien osalta. Tästä huolimatta onnistuimme saavuttamaan hyvän toimin nan tehokkuuden ja samalla parantamaan kilpailukykyämme edellisvuoteen verrattuna pienemmällä vaneritehtaidenmäärällä.

Hyödynnämme tulevan kasvupotentiaalin

WISA WOODSAT – MAAILMAN ENSIMMÄINEN PUUSATELLIITTI Ensi vuonna avaruuteen lähetettävä WISA Woodsat testaa puumateriaalin, erityisesti koivuvanerin, soveltuvuutta avaruusalusten rakenteisiin. Satelliitti altistaa materiaalia pitkäkestoisesti avaruuden äärioloihin kuten kuumaan, kylmään, tyhjiöön ja säteilyyn. Vaneripinnan käyttäytymistä ja muutoksia havainnoidaan sensoreiden lisäksi kameralla, joka on asennettu 3D-tulostetun metallisen selfie-kepin päähän. Minimalistinen 10 x 10 x 10 cm:n kokoinen nanosatelliitti on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. WISA Woodsat lähetetään avaruuteen Rocket Labin Electron-raketilla Uudessa Seelan nissa, Mahia-niemimaalla sijaitsevalta laukaisu paikalta. Se kiertää maapalloa polaariradalla 28 000 kilometrin tuntinopeudella 550 kilomet rin korkeudessa, ja sen yksi kierros maapallon ympäri kestää noin puolitoista tuntia. UPM Plywoodin lisäksi yhteishankkeessa ovat mukana suomalaiset Arctic Astronautics ja Huld. Euroopan avaruusjärjestön ESA:n

Tavoitteemme on edelleen vahvistaa johta vaa asemaamme korkean ja keskikategorian vakiotuotteissa sekä vaativissa teollisissa sovelluksissa. Globaalit megatrendit, kuten kasvava ym päristötietoisuus, tukevat kaupallista strate giaamme ja tutkimus- ja tuotekehitystoimin taamme asiakkaiden kehitystoiveiden ohella. Arvioimme jatkuvasti erilaisiamahdollisuuk sia asemamme vahvistamiseen valikoiduilla Euroopan ulkopuolisillamarkkinoilla. Joulukuussa solmimme kolmivuotisen työehtosopimuksen työntekijöiden ja Teol lisuusliiton kanssa. Uusi sopimus mahdol listaa tehtaiden kapasiteetin tehokkaam man käytön ja mukautumisen muuttuvaan kysyntään. Lisäksi ilmoitimme 10 miljoo nan euron investoinnista UPM Joensuun vaneritehtaaseen. Erotumme vastuullisuudella Responsibility Made Easy -lupauksessam me on kuusi painopistettä: vastuullinen

tukemasta hankkeesta saatavaa tietoa on tarkoitus hyödyntää tulevassa tuotekehityk sessä. Fossiilisia materiaaleja kuten hiilikuitua, voidaan korvata uusiutuvilla puupohjaisilla materiaaleilla vaativissakin käyttökohteissa.

www.wisaplywood.com/fi/wisawoodsat

www.wisaplywood.fi

52

53

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online