UPM Vuosikertomus 2021

LIIKETOIMINNOT

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM BIOCHEMICALS

UUSI LIIKETOIMINTA MUODOSTUU

Rakennamme Saksan Leunaan täysin uudenlaista biojalostamoa ja kehitämme samaan aikaan vankkaa liiketoimintamallia. Asiakkaiden sitoutuneisuus ennakoi kaupallisesti lupaavaa tulevaisuutta.

toiminnasta vastaavan henkilöstön palkkaa misen ja kouluttamisen. Biojalostamomme innovatiivinen digitaalinen kaksonen toimii tukena vakaiden tuotantoprosessien luo misessa ja osaavan, hyvin koulutetun tiimin muodostamisessa. Vahvistus markkinakysynnästä ja asiakkaiden kiinnostuksesta Kuluttajat vaativat maailmanlaajuisesti kes tävää kehitystä tukevia tuotteita. Globaalit brändit ovat asettaneet kunnianhimoisia hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteita ja laajentavat valikoimaansa tarjotakseen kuluttajille vastuullisia vaihtoehtoja. Kierrätettäviämateriaaleja suositaan tuotteiden valmistuksessa. UPM:n uusiutu- vista raaka-aineista valmistetut biokemikaa lit mahdollistavat kestävään biokiertotalo uteen johtavan puuttuvan linkin eli uusiu tuviin kemikaaleihin pohjautuvat kumi- ja muovituotteet. Glykolit ja uusiutuvat toimin nalliset täyteaineet toimivat hyvin olemassa olevissa tuotanto- ja kierrätysprosesseissa ja tukevat siirtymistä pois öljy-, kaasu- ja hiili pohjaistenmateriaalien käyttämisestä. Lisäarvomme vastuullisuudessa näkyy positiivisena palautteena, jota olemme saaneet kaupallisessa toiminnassamme. Edistyimme vahvasti myyntikanavien avaa misessa erilaisille glykolien loppukäytöille pääasiassa pakkaus-, auto- ja tekstiiliteolli suuden sovelluksissa. Aloitimme potentiaalisten asiakkaiden kanssa erilaisten kumisovellusten yhteistä tuotekehitystä. Pyrimme näin varmenta maan uusiutuvien toiminnallisten täy teaineidemme tekniset ominaisuudet ja tuomaan hiilidioksidi-intensiivisten kumi tuotteiden tilalle vastuullisia vaihtoehtoja.

STRATEGIAMME • Uusiutuvien biokemikaalien luominen premium-tuotteiksi • Tulo uusiutuvien materiaalien markkinoille • Uusien loppukäyttömarkkinoiden avaaminen • Liiketoiminnan onnistunut laajentaminen VAHVUUTEMME • Ainutlaatuinen ja innovatiivinen teknologiakonsepti • Kestävän kehityksen mukaiset raaka-aineet

• Muovi-, tekstiili- ja kumisovelluksissa sekä teollisuuden nesteissä käytettävät laadukkaat tuotteet, joiden vastuullisuusjalanjäljen ansiosta erotumme muista • Vetovoimainen brändi monissa kuluttajatuotteissa kuten pakkaus-, auto- ja tekstiiliteollisuudessa sekä muissa teollisuuden segmenteissä • Vankka skaalautuva liiketoimintamalli

CASE

Lisäksi toimme markkinoille uusiutuvat toiminnalliset UPMBioMotion™ -täyte aineet, jotka pienentävät hiilijalanjälkeä huomattavasti ja keventävät kumista ja muovista valmistettujen tuotteiden painoa. Uusien biokemikaalituotteidemme mahdollisuudet ovat loputtomat. Tästä osoituksena on yhteistyö The Coca-Cola Companyn kanssa uusien, puupohjaisten kierrätettävien pullojen kehittämiseksi. UPM:n teollisen mittakaavan biojalosta molla on käänteentekevä asema uuden sukupolven biokemikaalien tuotannossa ja tulevaisuuden vastuullisten pakkausratkai sujen valmistuksessa. Biojalostamohanke on saanut positiivista tunnustusta. Olimme Saksan Sustainabi lity Awards -kilpailun seitsemän parhaan joukossa, ja panoksemme kestävän kehityksen siirtymään toi tunnustuksen kilpailun raadil ta. Olimme finalisti ChemicalWeek 2021 -vas tuullisuusarvioinnissa ja nousimme European Rubber Journalin kymmenen vastuullisim man elastomeerin listalla kolmannelle sijalle.

TOIMINNALLISET TÄYTEAINEET SUUNNANMUUTTAJINA Vuosittain käytetään noin 15 miljoonaa tonnia öljypohjaista hiilimustaa ja silikaa kumin ja muovin vahvistamiseen renkaissa, letkuissa, tiivisteissä ja muissa kumi- ja muovituotteissa. Teollisuus etsii kuitenkin aktiivisesti kestäväm piä vaihtoehtoja. Tulevassa biojalostamossamme valmistet tavat puupohjaiset toiminnalliset täyteaineet vastaavat suorituskyvyltään fossiilipohjaisia täyteaineita. Markkinoille päästyään ne pienentävät merkittävästi erilaisten kumi- ja muovituotteiden hiilijalanjälkeä. Laskelmiemme mukaan uusiutuvien täyteaineiden hiilija lanjälki on yli 90 % pienempi kuin teollisen hiilimustan. Uusiutuvien raaka-aineiden osuus lopputuotteissa saattaa nousta 85 %:iin, kun niitä käytetään yhdessä biopohjaisten kumien ja pehmitteiden kanssa. Puupohjaiset täyteaineet ovat myös huomattavasti kevyempiä. Keveys tarkoittaa autoteollisuudessa enemmän kilometrejä, pie nempiä kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä.

Lokakuussa 2020 järjestetyn peruskiven muuraustilaisuuden jälkeen uudentyyppi sen biojalostamon rakentaminen Saksan Leunaan on edistynyt hyvin. Valmistut tuaan biojalostamo tuottaa biokemikaaleja vastuullisesti hankitusta puusta. 550miljoonan euron investointi avaa meille aivan uusiamarkkinoita jamerkittäviä kasvunäkymiä. Täysin puupohjaisia biokemi kaaleja tuottavan biojalostamon päätuotteita ovat bio-monoetyleeniglykoli (BioMEG), bio-monopropyleeniglykoli (BioMPG) ja uusiutuvat toiminnalliset täyteaineet. Bioja lostamon vuosittainen tuotantokapasiteetti on noin 220 000 tonnia. Yksityiskohtaiset suunnittelu-, hankin ta- ja lupaprosessit etenivät vuonna 2021 hyvin, ja laitoksen rakennustyöt saatiin

käyntiin. Pandemia kuitenkin hidasti olen naisesti yksityiskohtaista teknistä suunnit telua. Globaalien hankintaketjujen häiriöt ovat vaikuttaneet keskeisten rakennusmate riaalien saatavuuteen ja hintaan. Arvioimme jalostamon käynnistyvän vuoden 2023 loppuun mennessä. Investoinnin kustan nusarvio päivitetään myöhemmin. Samaan aikaan vahvistimme liiketoi mintamalliamme entisestään. Jatkoimme organisaation täydentämistä kansainvälisillä asiantuntijoilla, joilla on vankka tausta ke mianteollisuudessa. Pyrimme näin vahvis tamaan tutkimus- ja kehitystoimintaamme, rakentamaan laadukkaat kaupalliset toimin not sekä luomaan asiakkaidemme erityistar peisiin vastaavan palvelu- ja toimitusinfra struktuurin. Aloitimmemyös biojalostamon

Täyteaineilla on valtavat markkinat – hiili musta on yksi kymmenestä yleisimmin käyte tystä öljypohjaisesta tuotteesta maailmassa. Renkaissa käytettävän teollisen hiilimustan osuus komponenttimateriaaleista on noin kolmannes, ja tiivisteissä osuus voi olla jopa puolet. Teollisessa käytössä jokaisen kumiseoksen koostumus on optimoitava huolellisesti. Ta voitteemme on luoda tiiviin asiakasyhteistyön avulla tarkoitukseensa täydellisesti soveltuva uusi tuote nopeasti ja tehokkaasti.

www.upmbiochemicals.com (eng)

56

57

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online