UPM Vuosikertomus 2021

LIIKETOIMINNOT

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

NÄIN TOTEUTAMME STRATEGIAAMME

UPM PLYWOOD

UPM METSÄ

KONSERNI JA KAIKKI LIIKETOIMINNOT

UPM FIBRES

Vuoden 2021 toimenpiteet Toiminnan laatua ja tuotevalikoimaa parannettiin WISA® BioBond -tuotevalikoimaa laajennettiin fossiilipohjaisen fenolin korvaamiseksi Raaka-aineiden tehokasta käyttöä ja toimitusketjun tehokkuutta kehitettiin edelleen Ympäristövaikutusten vähentämistä edistävät toimet Uusi kolmivuotinen työehtosopimus allekirjoitettiin Suomessa

Vuoden 2021 toimenpiteet Toimet toiminnan laadun ja tuottavuuden parantamiseksi, erityisesti puuviljelmien laajentaminen Uruguayssa sekä kustannustehokkuuden ja kestävän kehityksen edistäminen Suomessa Yksityismetsien puukaupan toimivuutta edistettiin Kilpailukykyisen puun saatavuutta ja laatua UPM:n kasvuhankkeissa tutkittiin Tutkimus lahopuiden merkityksestä luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi aloitettiin Vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet *) Kilpailukykyisen puun saatavuus ja laatu UPM:n tehtaille ja kasvuhankkeisiin varmistetaan Yksityismetsien puukaupan toimivuutta edistetään edelleen Uuden globaalin metsäohjelman käynnistäminen Digitaalista alustaa kehitetään edelleen Lehtipuiden määrää lisätään Suomen metsissä Tutkimus lahopuiden merkityksestä luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi jatkuu

Vuoden 2021 toimenpiteet Paso de los Torosin sellutehtaan ja Montevideon sataman rakennustyöt Kolmannen taimitarhan rakennustyöt Uruguayssa Päivitetyn biodiversiteettistrategian edistäminen Uruguayssa Suomen sellutehtaiden toiminnan tehokkuutta parannettiin Sahatavaran tuotannon tehokkuutta parantavat ja ympäristöjalanjälkeä pienentävät toimet Sahat siirtyivät käyttämään täysin uusiutuvaa energiaa Sahaliiketoimintaan allekirjoitettiin uusi kolmivuotinen työehtosopimus Vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet *) Paso de los Torosin sellutehtaan ja Montevideon sataman rakennustyöt jatkuvat Organisaation valmiuksia lisätään vastaamaan kasvavaan myyntiin Kolmannen taimitarhan rakennustöiden viimeistely Uruguayssa Suomen sellutehtaiden toiminnan tehokkuutta parantavat toimet jatkuvat Sahatavaran tuotannon tehokkuutta parantavat ja ympäristöjalanjälkeä pienentävät toimet jatkuvat

Vuoden 2021 toimenpiteet Jatkuvan parantamisen ohjelmat Toimet liiketoiminnan jatkuvuuden ja kasvuhankkeiden valmistumisen turvaamiseksi Tutkimus tuotteiden ilmastoon liittyvistä substituutio- ja hiilivarastointivaikutuksis ta, The Climate Pledge -sitoumus 500 milj. euron vihreä joukkovelkakirja laskettiin liikkeeseen Sosiaalisen vastuun tavoitteet uudistet tiin, sukupuolten väliset selittämättömät palkkaerot poistettiin, työturvallisuuskult tuuria edistettiin Kestävän tuotesuunnittelun konseptia kehitettiin UPM Experience -ohjelma käynnistettiin, vuoropuhelu toiminnan tarkoituksesta ja arvoista alkoi

Vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet *) Jatkuvan parantamisen ohjelmat Hallittu ja tehokas pääoman kohdentaminen Toimet kohti ilmastoneutraaliutta Toimintaohjeen päivitys

Sitouttavaa työturvallisuuskulttuuria, eri tyisesti prosessiturvallisuutta vahvistetaan Monimuotoisuuden ja osallistamisen kehittäminen jatkuu UPM Experience -ohjelman toteuttami nen, ml. tulevaisuuden työskentelytavat, terveys ja hyvinvointi sekä digitaaliset valmiudet

Vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet *) Toiminnan laadun kehittäminen jatkuu

Aseman vahvistaminen uusissa loppukäytöissä ja uusilla markkinoilla Uusia tuotteita kehitetään ja kasvumahdollisuuksia arvioidaan edelleen Raaka-aineiden tehokasta käyttöä ja toimitusketjun tehokkuutta kehitetään edelleen Investointi Joensuun tehtaan kilpailukykyyn

UPM ENERGY

UPM RAFLATAC

UPM BIOFUELS

UPM BIOCHEMICALS

Vuoden 2021 toimenpiteet Teollisten sähkönkuluttajien palveluvalikoiman kehittäminen jatkui Kuusankosken vesivoimalaitoksen uudistaminen jatkui OL3:n käyttöönotto Vesivoimalaitoksilla otettiin käyttöön ultrakondensaattori

Vuoden 2021 toimenpiteet Investointi taustapaperittomien etikettiratkaisujen liiketoiminnan lisäämiseksi, Puolaan uusi tuotantolinja Kasvumahdollisuudet ja tuoteportfolion kehittäminen, kaupallinen asiakaslähtöisyys ja digitalisaatio Kestävään kehitykseen ja biokiertotalouteen liittyvien uusien konseptien kehittäminen jatkui Kolmivuotinen tuottavuuden parannusohjelma eteni suunnitelmien mukaan Ensimmäinen CarbonNeutral® -sertifioitu tarramateriaali RAFNXT+ markkinoille Vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet *) Kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen ja tuote- ja palveluvalikoiman kehittäminen Kestävään kehitykseen ja biokiertotalouteen liittyvien uusien konseptien kehittäminen jatkuu Tuottavuuden parantaminen jatkuu

Vuoden 2021 toimenpiteet Uuden sukupolven biojalostamon perussuunnitteluvaihe käynnistyi Kasvumahdollisuuksien ja uusien kestävän kehityksen mukaisten biopolttoaineiden raaka-aineiden arviointi jatkui

Vuoden 2021 toimenpiteet Täysin puupohjaisia biokemikaaleja tuottavan biokemikaalijalostamon rakentaminen Saksan Leunaan jatkui Kaupalliset valmistelut liittyen markkinoille tuloon Yhteistyö The Coca-Cola Companyn kanssa Uusiutuvat toiminnalliset UPM BioMotion™ -täyteaineet esiteltiin

Vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet *) Perussuunnittelu ja luvitus jatkuvat Rotterdamissa Kasvumahdollisuuksien ja uusien kestävän kehityksen mukaisten raaka-aineiden arviointi jatkuu

Vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet *) Biojalostamon rakentaminen Saksan Leunaan jatkuu Liiketoiminnan valmiuden suunnittelu markkinoille pääsemiseksi Kasvumahdollisuuksia selvitetään

Vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet *) Kuusankosken vesivoimalaitoksen uudistaminen jatkuu Sähköntuotanto käynnistyy OL3:ssa

UPM SPECIALTY PAPERS

UPM COMMUNICATION PAPERS

UPM BIOMEDICALS

UPM BIOCOMPOSITES

Vuoden 2021 toimenpiteet Uuden kapasiteetin luoman tuotantomäärän kasvattaminen Kasvu erikoispaperilaaduissa tuotevalikoimahankkeiden ja yhdessä kehittämisen ansiosta

Vuoden 2021 toimenpiteet Yhteensä 970 000 tonnia graafisten papereiden kapasiteettia väheni UPM Kaipolan tehtaan sulkemisen ja UPM Shottonin tehtaan myynnin jälkeen Suomessa ja Isossa-Britanniassa Organisaatiota tehostettiin Toimet asiakasrajapinnan ja digitalisaation kehittämiseksi Ympäristövaikutusten vähentäminen jatkui

Vuoden 2021 toimenpiteet Strategian kehittäminen regeneratiiviseen lääketieteeseen ja liiketoiminnan kasvuun OEM-tuotevalikoiman myyntiä lisättiin 3D-biotulostukseen ja 3D-soluviljelmien seulontaan liittyvä yhteistyö Tuotteiden jakelua vahvistettiin

Vuoden 2021 toimenpiteet Toimet tehokkuuden ja markkinointimahdollisuuksien parantamiseksi Uudistettu UPM ProFi -tuotevalikoima paransi markkina-asemaa ja tehosti kasvua UPM Formi -materiaalin loppukäyttöalueet kasvoivat Toimet hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Toimet kustannuskilpailukyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi Turvallisuuden ja ympäristösuorituskyvyn jatkuva parantaminen

Vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet *) Strategian kehittäminen regeneratiiviseen lääketieteeseen ja liiketoiminnan kasvuun jatkuu

Vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet *) Toimia tehokkuuden ja markkinointimahdollisuuksien parantamiseksi jatketaan

UPM ProFi -tuotevalikoimaa kasvatetaan edelleen UPM Formin uusia loppukäyttöalueita lisätään Toimet hiilijalanjäljen pienentämiseksi jatkuvat

Vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet *) Kohdennettu kaupallinen menestys ja tulevan kasvun mahdollistaminen Tuotevalikoiman luonti yhdessä ja joustava tuotantomalli Turvallisuuden, kustannuskilpailukyvyn ja tehokkuuden parantaminen

Vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet *) Kustannustehokkuuden parantaminen jatkuu Asiakasrajapintaan ja digitalisaatioon keskittyminen Ympäristövaikutusten vähentäminen jatkuu

*) Luettelo ei ole täydellinen

60

61

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online