UPM Vuosikertomus 2021

VASTUULLISUUS

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

VASTUULLISEN LIIKETOIMINTAMME PERUSTA

Yhteistyön tuloksena käyttöön otetun uuden kyselyn avulla voimme arvioida etu käteen tuotteissa käytettäviä kemikaaleja ja varmistua tuotteidemme lainmukaisuudesta jamuista vaatimuksista, kuten ympäristö merkkien kriteerien täyttymisestä. Asiakas viestintään olemme kehittäneet tuoteturval lisuusselosteita ja päivittäneet kemiallisia aineita koskevia vakuutuksia. Vuonna 2021 päivitimme kemikaalihallinnan standardin. Vuonna 2022 uudistamme kemikaalitieto kantamme parantaaksemme kemikaaleihin liittyvää raportointia, seurantaa sekä tiedon käytettävyyttä. Läpinäkyvyyttä ympäristömerkeillä ja tuoteselosteilla Tarjoamme useimmille tuotteillemme tuote selosteet ja ympäristötiedot. Ne kertovat asi akkaille tuotteiden ympäristösuorituskyvystä ja auttavat tekemään vastuullisia valintoja. Useimmille tuotteillemme onmyönnetty yleisesti tunnettuja ympäristömerkkejä, kuten EUYmpäristömerkki ja kansallisia ympäristömerkkejä graafisille papereille sekä RSB- ja ISCC-sertifioinnit biopolttoaineille. ISCC-sertifiointi onmyös UPMFormilla ja UPMRaflatacin neljällä tehtaalla. Vuonna 2021 UPMRaflatacin RAFNXT+-tarramate riaalivalikoiman tuotteet vahvistettiinmaa ilman ensimmäiseksi CarbonNeutral®-ser tifioiduksi ilmastonmuutosta hillitseväksi tarramateriaaliksi (sivu 47). Kaikilla UPM:n liiketoiminnoilla on puun alkuperän todentavat FSC- ja PEFC

mastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi arvotetaan korkeammalle kuin koskaan aiemmin. Uusi elinkaarimalli Uuden kestävän tuotesuunnittelun kon septimme avulla voimme edistää tuottei demme ympäristöllistä ja yhteiskunnallista kestävyyttä. Kaikki elinkaareen vaikuttavat tekijät on otettava huomioon suunnitte luvaiheessa, jotta uusi tuote tai palvelu tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (vasemmalla). Vuonna 2021 kehitimme edelleen kestävän tuotesuunnittelun kon septiamme (alla). Elinkaariarvioinnit (LCA, Life Cycle Assessment) ovat tärkeä osa kestävää tuotesuunnittelua. Ne tarjoavat luotettavaa ja dokumentoitua tietoa materiaaliemme ja tuotantoprosessiemme ympäristövai kutuksista. Vuonna 2021 UPM Pulpin käynnistämän kattavan hankkeen ta voitteena on kehittää kokonaisvaltainen elinkaariarviointimalli, joka on EU:n tuotteen ympäristöjalanjälkeä koskevan PEF-menetelmän (Product Environmen tal Footprint) mukainen. Ylläpidettävän tiedon laadun parantamiseksi hankkeessa tullaan hyödyntämään käytettyjä kemikaa leja koskevaa reaalidataa yleisesti saatavilla olevien datasarjojen sijaan. Uudistetut tuoteturvallisuusvaatimukset ISO 9001 -laatujärjestelmä ja ISO 22000 -elintarviketurvallisuusjärjestelmä luovat edellytykset toiminnan jatkuvalle paran tamiselle. Kaikki tehtaamme on sertifioitu ISO 9001 -standardin mukaan. Kaikilla sellutehtaillamme, UPMRaflatacin tehtailla Euroopassa ja UPM Specialty Papersin tuo tantolinjoilla Euroopassa on sertifioitu ISO 22000 -elintarviketurvallisuusstandardi. UPMChangshun paperikone 3:lla on sekä ISO 22 000 -elintarviketurvallisuusstan dardi että sertifioitu FSSC 22000 -elintar viketurvallisuusstandardi. Voimme näin tarjota useita tuotteita, jotka on suunniteltu ja valmistettu elintarvikepakkauksia koske vien vaatimusten mukaisesti. Olemme kehittäneet tuoteturvallisuus vaatimuksiamme koskevaa viestintää kemi kaalien ja raaka-aineiden tuottajia ja asiak kaita varten. Pyrimme yhteistyössä useiden paperi- ja kemianteollisuuden yritysten kanssa lisäämään toimitusketjun läpinäky vyyttä ja nopeuttamaan tiedonvaihtoa.

sertifikaatit (sivu 85). Niillä varmistetaan puun alkuperä ja taataan, että kaikki tuotteissamme käytetty puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä ja hankittu laillisesti.

KESTÄVÄ TUOTTEEN ELINKAARI Tuotteemme hillitsevät ilmastonmuutosta korvaamalla fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita uusiutuvilla vaihtoehdoilla.

Innovaatioita tulevaisuuteen sivu 28 Vastuullinen hankinta sivu 82 Kestävä metsänhoito sivu 84 Biokiertotalous sivu 88

Ympäristömerkittyjen tuotteiden saatavuus %

100

Ilmakehästä sidottu hiili pysyy tuotteis samme koko niiden elinkaaren ajan, vaikka tuotteita kierrätettäisiin useita kertoja. Kehitämme aktiivisesti biokiertotalouteen perustuvia ratkaisuja. Pyrimme samanaikaisesti tarjoamaan myös ratkaisuja ja konsepteja, jotka auttavat parantamaan asiakkaidemme liiketoimin taprosesseja ja luomaan yhteiskunnal lista arvoa. Innovatiiviset ja vastuulliset puupohjaiset biolääketieteen tuotteet sekä lääketeollisuuden ja terveydenhuollon tarraratkaisut ovat esimerkkejä suorasta yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Monet tuotteemme edistävät biokiertotaloutta, sillä ne valmistetaan sivuvirroista, tähteistä ja jätteestä (sivu 88). Jatkuvaa vuoropuhelua ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa UPM:n liiketoiminnot tarjoavat useita erilaisia tuotteita ja palveluita. Kullakin lii ketoiminnolla on oma asiakkuuksien hallin taprosessinsa ja tapansa toimia. Asiakassuh teet perustuvat markkinoiden syvälliseen ymmärtämiseen sekä loppukäyttökohteiden ja asiakkaiden tarpeiden tuntemukseen. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiak kaidemme kanssa. Monet yhteiset kehitys hankkeet liittyvät tuotekehitykseen. Liiketoimintommemittaavat asiakastyy tyväisyyttä säännöllisillä kyselyillä. Kyselyjen perusteella asiakkaiden keskimääräinen kokonaistyytyväisyys UPM:ään toimittajana on 86 (86) %. Kehitämme toimintaam me kyselyistä saadun palautteen pohjalta. Eniten asiakkaita kiinnostavat tuoteturval lisuus, kestävämetsänhoito, kierrätettävyys, kiertotalous jamuut ympäristöasiat, kuten ympäristömerkit ja hiilijalanjälki. Toimet il

90

VAIKUTUS • Biopohjaiset ja kierrätettävät raaka-aineet ja tuotteet vähentävät maailman riippu vuutta fossiilisista raaka-aineista ja auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta • Tarjoamme kuluttajille vastuullisia tuotteita päivittäiseen käyttöön TAVOITTEET • Innovoimme uusiutuvia ja vastuullisia vaihto ehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille • Otamme huomioon koko elinkaaren • Autamme kuluttajia tekemään vastuullisempia tuotevalintoja

TOIMINTATAPAMME • Kestävän tuotesuunnittelun konseptin hyödyntäminen • Kemikaalien hallinnan kehittäminen tuoteturvallisuuden parantamiseksi • Vahva sitoutuminen pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin • Yhteistyö arvoketjussa • Avoin ja läpinäkyvä tuoteviestintä, jota tukevat ympäristömerkit, sertifikaatit ja tuoteselosteet • 2030-vastuullisuustavoitteet

80

70

60

50

17

18

19

20

21

Tavoite

TAVOITTEET 2030 100 % soveltuvista tuotteista

ympäristömerkittävissä vuoteen 2030 mennessä 84 % saavutettu

KESTÄVÄ TUOTTEEN ELINKAARI

CASE

KESTÄVÄN TUOTESUUNNITTELUN UUDET TYÖKALUT KÄYTTÖÖN

Elinkaariarvioinnin (LCA) avulla on pystytty jo tehostamaan tuotantoa ja logistiikkaketjua ja myötävaikuttamaan tuotteen kierrätettävyyteen, materiaalitehokkuuteen tai sosiaalisiin näkökul miin. Haluamme aloittaa yhteistyön asiakkaan kanssa jo suunnitteluvaiheessa ja näin löytää optimaalisia kestävän kehityksen ratkaisuja. Jatkossa aiomme kehittää konseptin avulla uusia joustopakkauksia ja kuitukankaissa ja hygienia tuotteissa käytettäviä materiaaleja. Uusi konsepti ja sitä tukeva työkalupakki auttavat liiketoimintoja monipuolistamaan tuotekehitysprosessiaan ja tukevat asiakkaan kanssa tehtävää yhteistyötä.

Lainsää däntö Trendit Markkinat Ihmiset

Fossiilisista raaka-aineista riippumaton tulevaisuus

Uudella kestävän tuotesuunnittelun konseptilla varmistamme, että kaikki tuotteen elinkaaren ele mentit otetaan huomioon. Lisäksi kaikilla uusilla tuotteilla on kestävyysarvolupaus , ja ne tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Konseptia on testattu ligniinituotteiden kehityksessä, ja vuonna 2021 testausta jatkettiin pakkauksissa ja biokomposiiteissa erityisesti kiertotalousnä kökulma huomioiden. Hyödynsimme suunnitte lussa erilaisia muotoiluajattelun malleja, jotka katsovat tuotteen elinkaarta kokonaisvaltaisesti.

UPM tukee kestävän kehityksen tavoitteita

86

87

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online