UPM Biofore-lehti 1/2018

UPM:N SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2018

BEYOND FOSSILS – KASVUA JA INNOVAATIOITA UUSIUTUVISSA TUOTTEISSA

Maailmanlaajuisesti lisääntyvä kulutus haastaa meidät löytämään uusiutuvia ja kestäviä vaihtoehtoja fossiilisille raaka-aineille. Sellu tarjoaa niitä. Se on monimuotoisuudessaan ainutlaatuinen uusiutuva biomateriaali. Paperin, kartongin ja pehmopaperien lisäksi sellusta voi valmistaa lujia ja taipuisia, höyhenenkevyitä ja vaikka läpinäkyviä materiaaleja. Se soveltuu myös esimerkiksi 3D-tulostamiseen, tekstiilikuitujen valmistukseen sekä biolääketieteen sovelluksiin kuten solukasvatukseen. Sellu on aito biotalouden moottori, joka tarjoaa työtä ja taloudellista hyvinvointia koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Ja rakentaa maailmaa, joka ei ole riippuvainen fossiilisista materiaaleista. upm.fi/biofore SELLU TEKEE HYVÄÄ UPM PULP

BIOFORE ON UPM:N GLOBAALI SIDOSRYHMÄLEHTI

Pääki r joi tus

Katso ympärillesi. Lähes kaikki siitä mitä näet pystytään tulevaisuudessa valmistamaan uusiutuvista biomateriaaleista. Se on hyvä asia, sillä se on keino vastata maailmanlaajuisesti kasvavan kulutuksen tuomiin haasteiseen. Me UPM:ssä näemme nämä haasteet mahdollisuuksina. Jo kymmenen vuotta sitten teimme strategisen valinnan perustaa toimintamme kestävään biotalouteen ja senmahdollisuuksiin. Biofore-käsitteessä kiteytyy halumme tuottaa lisäarvoa kestävillä bioinnovaatioilla. Sellaisilla, jotka tarjoavat kilpailukykyisiä vaihtoehtoja fossiilisiinmateriaaleihin perustuville ratkaisuille. Uusi brändilupauksemme – UPMBiofore Beyond Fossils – on luonnollista jatkoa sille strategialle, jota biopohjaisenmetsäteollisuuden johtavana yrityksenä olemme toteuttaneet jo pitkään. Toimintamme perustana on puupohjainen uusiutuva biomassa,   joka luo monipuolisia pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia kaikille liiketoiminnoille. Edistämme kiertotaloutta käyttämällä uudelleen tai kierrättämällä suurimman osan tähteistä ja sivuvirroista. Kehitämme koko ajan uusia innovatiivisia ratkaisuja korvaamaan fossiilisia materiaaleja. Tehokkaat prosessimme kattavat niin vastuullisen raaka-aineen hankinnan ja talteenoton, tuotannon kuin tuotteidemme innovatiivisen uudelleenkäytön. Uusi suuntamme kiteyttää erinomaisesti sen tavan, jolla toimimme, samoin kuin innostavan haasteemme. Haluamme kehittää vastuullisia vaihtoehtoja myös sellai­ siin loppukäyttöihin, joissa fossiilisiamateriaaleja ei ole aiemmin kyetty korvaamaan uusiutuvilla. Uskomme tulevaisuuteen, joka ei ole fossiileista riippuvainen ja teemme oman osamme sen rakentamisessa. UPMBiofore – Beyond Fossils. Uskomme tulevaisuuteen, joka ei ole fossiileista riippuvainen

ELISA NILSSON UPM:n brändi- ja viestintäjohtaja

INSPIROIDUMME biotalouden rajattomista mahdollisuuksista TARJOAMME uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja INNOVOIMME tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin

TILAA PRINTTIVERSIO order@upm.com

TILAA LEHDISTÖ- TIEDOTTEEMME upm.fi/media

TWITTER @UPMSuomi

LINKEDIN UPM – The Biofore Company

YOUTUBE upmdotcom

FACEBOOK UPMGlobal

1/2018  | 03

Si säl lys

08

34

03 PÄÄKIRJOITUS

30 NORJASTA SUUNNANNÄYTTÄJÄ Norjalaisen ympäristöjärjestö ZEROn mukaan kestävillä biopolttoaineilla on merkittävä rooli tulevaisuuden liikenne­ ratkaisuissa ja biotaloudessa. 34 ÄLYKKÄITÄ JA HOUKUTTELEVIA RATKAISUJA HYLLYYN Uudet ruokailutottumukset ja kehittyvien markkinoiden kasvava keskiluokka vauhdit- tavat elintarvike-etiketöinnin kasvua. 38 UUSIUTUVAA VOIMAA VEDESTÄ Vesivoima on puhdasta tuottaa ja käyttää ja sen merkitys Suomelle on kasvamassa. Nyt etsitään yhteisvoimin ratkaisuja kala- kantojen elvyttämiseksi. 42 PUNAINEN UNIKKO MUISTONA MENNEESTÄ Vuosittain valmistetut 45 miljoonaa punaista paperiunikkoa symboloivat sodassa kaatuneita sotilaita. Unikoissa käytettävä sellu tulee UPM:n Kaukaan sellutehtaalta ja paperin valmistaa James Cropperin paperitehdas Isossa-Britanniassa. 45 UUSIUTUVA HIILI – AVAIN KESTÄVÄÄN KEMIANTEOLLISUUTEEN Bioforesight-kolumnissa bio- ja hiilidioksidi­ talouden pioneeri Michael Carus kirjoittaa uusiutuvan hiilitalouden edistämisestä. 46 KASVUA OIKEIN TOIMIMALLA Oikein toimiminen on menestyvän liike­ toiminnan edellytys. Viime kädessä kyse on jokaisen omasta halusta toimia oikein.

04 SISÄLLYS

08 TOIMITUSJOHTAJA JUSSI PESONEN: KASVUA MEGATRENDIEN YTIMESSÄ UPM:n biotalouden tuotteet tarjoavat kestäviä ratkaisuja globaalien megatrendien keskeisiin haasteisiin. Se on erinomainen pohja yhtiön tulevalle kasvulle ja tuloksen parantamiselle. 14 PITKÄAIKAISTA SITOUTUMISTA URUGUAYSSA Siitä lähtien kun ensimmäiset eukalyptus- puiden taimet istutettiin Uruguayssa 30 vuotta sitten, UPM:stä on tullut paikallisen työllisyyden ja yrittäjyyden moottori. Sillä on ollut laaja-alaisia vaikutuksia. 18 KATSE TULEVASSA UPM suunnittelee 2 miljardin euron investointia uuteen sellutehtaaseen lähelle Paso de los Torosin kaupunkia Uruguayssa. Mahdollisen uuden tehtaan vuosituotanto- kapasiteetti olisi noin 2 miljoonaa tonnia eukalyptussellua. 20 AINUTLAATUINEN KOIVUVANERI SUOJAA MAAKAASUKULJETUKSIA Luja ja kestävä koivuvaneri suojaa tankke- reiden runkoja vaihtelevissa lämpötilaolo- suhteissa, kun vähäpäästöistä nesteytettyä maakaasua (LNG) kuljetetaan maailman merillä. 24 KIINAN 20 KASVUN VUOTTA Pitkäjänteinen sitoutuminen on tuonut UPM:lle vahvan jalansijan Kiinan kasvu- markkinoilla. Vuosien aikana tehdyt inves- toinnit antavat hyvän pohjan tulevallekin kasvulle.

PÄÄTOIMITTAJA Elisa Nilsson

TOIMITUSPÄÄLLIKÖT Sini Paloheimo, Satu Peltola TOIMITUSTIIMI Heli Aalto, Veera Eskelin, Markku Herrala, Sari Hörkkö, Kristiina Jaaranen, Klaus Kohler, Anneli Kunnas, Marjut Meronen, Marika Nygård, Maarit Relander-Koivisto, Säde Rytkönen, Annika Saari, Tommi Vanha, Päivi Vistala-Palonen.

14

DESIGN Valve

PAINOPAIKKA Erweko Oy

42

KANSI UPM Finesse Silk 200 g/m² SISÄSIVUT UPM Finesse Silk 130 g/m²

48 AJASSA

50 BRASSICA CARINATA – TUOTTOISA TALVIVILJELYN VAIHTOEHTO Biopolttoaineiden kestäväksi raaka- aineeksi erinomaisesti soveltuvasta Brassica carinatasta on muodostumassa viljelijöille lisätulon lähde talvella Uruguayssa.

UPM-KYMMENE OYJ PL 380 00101 Helsinki Puh. 0204 15 111 www.upm.fi www.upmbiofore.fi

29 CHANGSHU NÄYTTÄÄ TIETÄ RESURSSITEHOKKUUDESSA

24

UPMChangshun paperitehtaan kolmi- vuotinen tutkimusohjelma tähtää energia- ja resurssitehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen.

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM BIOFORE – BEYOND FOSSILS. www.upm.fi

04 | UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

1/2018  | 05

INSPIROIDUMME biotalouden rajattomista mahdollisuuksista TARJOAMME uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja INNOVOIMME tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin

06 |  UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

1/2018  | 07

TEKSTI Matti Remes   KUVAT Janne Lehtinen, Tuomas Harjumaaskola, UPM

UPM:n biotalouden tuotteet tarjoavat kestäviä ratkaisuja globaalien megatrendien keskeisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Se on erinomainen pohja yhtiön tulevalle kasvulle ja tuloksen parantamiselle, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

U

PM julkisti syys- kuussa brändi- lupauksen, jossa UPMBioforeen liitettiin sanat Beyond Fossils. Toimitusjohtaja Jussi Pesosen mukaan lupaus ei-fossiilisiin raaka-aineisiin

mahdollisuuksia, kun eri puolilla maailmaa etsitään kestäviä ratkaisuja väestön-

kasvun, kaupungistumisen, ilmaston­ muutoksen ja resurssien niukkuuden tuomiin haasteisiin. ”Kysynnän kasvun keskeinenmoot- tori ovat kehittyvien talouksien uudet keskiluokkaiset kuluttajat. Kasvava kulutus korostaa kuitenkin vastuulli- suutta. Ehtyvien fossiilisten raaka-ai- neiden sijaan tuotteiden valmistuksessa on siirryttävä entistä enemmän uusiutu- viin ja kierrätettäviin raaka-aineisiin.” Pesonen nostaa esimerkiksi UPM:n valmistaman sellun, jonka kysyntää kasvattavat kaupungistuminen ja vaurastuvat kuluttajat. Tarvitaan lisää pakkauksia ja hygieniatuotteita, jotka sellusta valmistettuna ovat biohajoavia ja kierrätettäviä. ”Megatrendit vievät siihen suuntaan, että sellu onmyös pitkällä aikavälillä erittäinmielenkiintoinen tuote.” Toinen hyvä esimerkki megatrendien vaikutuksista löytyy UPMRaflatacin tarramateriaaleista. Niiden kysyntää kasvattaa nopeasti kasvava verkko- kauppa, jossa tilausten toimittaminen sujuvasti asiakkaille edellyttää tarroja jokaisen paketin kylkeen. ”Tarramateriaalien toinen kasvun moottori on elintarvikkeiden etike- töinti, kun kehittyvien talouksien kulut- tajat siirtyvät ostamaan pakattuja elin- tarvikkeita.”

megatrendien ytimessä KASVUA

perustuvasta tulevaisuudesta on luon- tevaa jatkoa yhtiön toiminta-ajatukselle, jossa tartutaan biotalouden rajattomiin mahdollisuuksiin. ”Kaikki lähtee vastuullisesti kasva­ tetusta metsästä, josta saatava biomassa jalostetaan korkealaatuisiksi, uusiutu­ viksi ja innovatiivisiksi tuotteiksi”, Pesonen tiivistää. Viime vuodet ovat osoittaneet, että UPM:n Biofore-strategia on purrut erin- omaisesti. Vahvaa tulosta tekevän yhtiön kuusi liiketoiminta-aluetta ovat kilpailu- kykyisiä ja niillä on tukeva jalansija omilla markkinoillaan. ”Nyt olemme asettaneet riman vieläkin ylemmäs. Tähtäämme entistä korkeammalle jatkuvalla uudistumisella ja tuloskasvulla.” Ratkaisuja megatrendien haasteisiin Globaalit megatrendit tarjoavat tulevaan kasvuunmainiot puitteet. Ne luovat UPM:lle runsaasti pitkän aikavälin

>>

08 | UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

1/2018  | 09

KASVUN KEIHÄÄNKÄRJET

KORKEAN ARVON KUITU- TUOTTEET

ERIKOIS- PAKKAUS- MATERIAALIT

MOLEKU- LAARISET BIOTUOTTEET

UPM:N KOLMEA KASVUN KEIHÄÄN­ KÄRKEÄ yhdistää se, että niissä korkea­ laatuisten tuotteiden valmistus edellyttää vahvaa osaamista. Lisäksi kilpailijoiden tulokynnys markkinoille on korkea.

Raflatac Erikoispaperit

Metsät  Sellu

Biopolttoaineet Biokemikaalit

Graafiset paperit viestintään

Vaneri

Energia

”KYSYNNÄN KASVUN keskeinen moottori ovat kehittyvien talouksien uudet keskiluokkaiset kuluttajat. Ehtyvien fossiilisten raaka-aineiden sijaan tuotteiden valmistuksessa on siirryttävä entistä enemmän uusiutuviin ja kierrätettäviin raaka- aineisiin” Jussi Pesonen toteaa.

mutta kyse voi olla merkittävästä kasvun lähteestä vuosikymmeniksi eteenpäin. Pesonenmuistuttaa, että innovaa­ tion tie ideasta tutkimuksen kautta kaupallisesti menestyväksi tuotteeksi on pitkä ja täynnä haasteita. Esimer­ kiksi biopolttoaineiden kehittäminen alkoi UPM:ssä vuonna 2006, investoin­ tipäätös tuotantolaitoksesta tehtiin vuonna 2012, ja tuotanto pääsi täyteen vauhtiin neljä vuotta myöhemmin. Kolme keihäänkärkeä siivittävät kasvua Pesosenmukaan UPM tavoittelee kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla, mutta keihäänkärkiä yhtiöllä on kolme: erikoispakkausmateriaalit, korkean arvon kuitutuotteet ja biomolekyylit. ”Investoimme erityisesti liiketoi- mintoihin, joilla on vahvat pitkän aika- välin kasvu- ja kannattavuusnäkymät ja joissa on saavutettavissa kestävää kilpailuetua.” Kasvun keihäänkärkiä yhdistää se, että niissä korkealaatuisten tuotteiden valmistus edellyttää vahvaa osaamista. Lisäksi kilpailijoiden tulokynnys mark- kinoille on korkea.

Esimerkiksi erikoispakkausmateri- aaleissa UPMon kehittänyt kilpailijoita edistyksellisempää valmistusteknolo- giaa, joka on auttanut nostamaan yhtiön globaaliksi markkinajohtajaksi tarrojen irrokepapereissa. ”Biopolttoaineissa ja -kemikaaleissa meillä on paljon omaa osaamista ja suojattuja immateriaalioikeuksia, joita kilpailijoilla ei ole. Olemme ensimmäinen yhtiö, joka on kehittänyt niiden Kilpailuvaltteina tehokkuus ja laatu Myös selluteollisuudessa alalle tulokynnys on korkea, sillä tuotantolaitosten perustaminen edellyttää miljardiluokan investointeja. Sellussa Pesonen pitää UPM:n kilpailuvalttina kustannusteho­ kasta ja vastuullista tuotanto- ja toimi- tusketjua aina metsästä asiakkaalle. ”Sellubisneksessä menestyvät toimijat, jotka pääsevät tehokkaasti kiinni puuraaka-aineeseen. Suomessa meillä on tehokas puunosto-organisaatio, joka ostaa puun yksityisiltä maan­ omistajilta. Uruguayssa raaka-aine saadaan puolestaan puuviljelmiltä, jossa puun kasvatukseen liittyvät haasteet on hallittava.” valmistuksen kiinteästä puusta.”

Pesonen korostaa valmistettujen tuotteiden korkeaa laatua, sillä voidaan saada kilpailuetua myös UPM:n perin- teisemmissä tuoteryhmissä. Esimer­ kiksi graafisissa papereissa korostuvat laadukkaat ja vastuullisesti valmistetut tuotteet. Sama pätee myös vanerituotteisiin. Niissä UPM:n kasvavaan asiakaskuntaan kuuluvat nesteytettyä maakaasua kuljet- tavien LNG-tankkereiden valmistajat. ”Koivuvaneri on osoittautunut parhaaksi tuotteeksi eristämään tankit, joissa nesteytetty kaasu kuljetetaan –163 celsiusasteessa. Vaneri säilyttää lujuutensa ja mittatarkkuutensa myös tällaisissa äärioloissa.” Kasvun keihäänkärkiä UPM teroittaa kohdennetuilla investoinneilla, joiden tekemiseen liiketoiminnan vahva raha- virta ja tase antavat erinomaisen selkä- nojan. Sellun kysynnän kasvuun on varau- duttumuunmuassa Kymin ja Kaukaan sellutehtaisiin tehdyillä laajennuksilla. Todella iso loikka sellubisneksessä on suunnitteilla Uruguayssa, jossa UPM Vahvasta taloudesta pohja investoinneille

Neljä kulmakiveä pätevät jatkossakin

Pesonen sanoo, että UPM:n neljä kulma- kiveä ovat tulevinakin vuosina tuloksen- tekokyky, kasvu, innovaatiot ja vastuul- linen toiminta. ”Tulosta voidaan parantaa kahta kautta: lisäämällä yhtiön kustannus­ kilpailukykyä ja kasvattamalla myyntiä, jossa uusilla kasvuhankkeilla on keskeinen roolinsa.” Pesonen korostaa kuitenkin, että suorituskyvyn jatkuva parantaminen on paljonmuutakin kuin taloudellista tuloksentekokykyä. Se onmyös henki- löstön osaamisen ja työskentelykult- tuurin kehittämistä. ”Innovointi on strategiamme ytimessä, sillä uudet tuotteet ja tekno- logiakehitys luovat meille lisää kasvun mahdollisuuksia. Uusien asioiden kehit- tämisen ohella tarvitaanmyös nykyisten liiketoimintojen jatkuvaa uudistamista.” Merkittäviä uusia kasvun paikkoja Pesonen näkee etenkin biomolekyyli­ toiminnoissa. Uuden sukupolven bio­ polttoaineissa UPM tekee jo kannat- tavaa bisnestä Lappeenrannassa tuotetulla BioVernolla. Biokemikaa­ leissa ollaan vielä esiselvitysvaiheessa,

”Innovointi on strategiamme ytimessä, sillä uudet tuotteet ja teknologiakehitys luovat meille lisää kasvun mahdollisuuksia. Uusien asioiden kehit­ tämisen ohella tarvitaan myös nykyisten liike­ toimintojen jatkuvaa uudistamista.”

>>

10 | UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

1/2018  | 11

selvittää toisen sellutehtaan rakenta- mista. Noin kaksi miljardia euroa maksavan investoinnin esisuunnittelu ja hankkeeseen liittyvät infrastruktuu- rihankkeet etenevät Pesosenmukaan suunnitellusti. ”Mahdollinen investointipäätös tehdään aikaisintaan vuoden 2019 puolivälissä tai sen jälkeen.” Pesonenmuistuttaa, että ison tuotantolaitoksen perustaminen on pitkäjänteinen projekti. Mahdollisen uuden sellutehtaan pohjustaminen

verrattuna. Eri raaka-aineita hyödyn- tävän tuotantoteknologian kehittä- minen vaatii paljon innovaatioita.” Biokemikaaleissa UPM tutkii mah­ dollisuutta rakentaa teollisenmitta- kaavan biojalostamo Frankfurt- Höchstin kemianteollisuuden yritysalueelle Saksaan. ”Teknisen esisuunnitteluvaiheen aikana selvitämme myös kaupallista kiinnostusta fossiilisia materiaaleja korvaaville vaihtoehdoille eri markki- noilla ja loppukäyttökohteissa.”

Toimitusjohtajan kaksi isoa haastetta UPM:n tulevaisuus on täynnä suuria mahdollisuuksia mutta myös moni- mutkaisia haasteita. Mitkä ovat koko- naisuudesta vastaavan toimitusjoh- tajan suurimmat haasteet? Ensimmäinen niistä liittyy Pesosen mukaan henkilöstön kyvykkyyden jatkuvaan kehittämiseen, oli sitten kyse innovatiivisista tuotantotavoista tai jatkuvassa muutoksessa olevien markkinoiden ymmärtämisestä. Pesosenmielestä toimitusjohtajan keskeinen tehtävä on luoda tähän hyvät puitteet. ”Toimitusjohtajan on tunnet- tava alaisensa ja organisoitava yhtiön toiminta sellaiseksi, että ihmiset pääsevät tekemään tehokkaasti työtään. Voi kuulostaa kliseiseltä, mutta yhtiönmenestys lähtee ihmi- sistä. Jos työntekijät voivat hyvin, he ovat työstään innostuneita ja saavat aikaan tuloksia.” Toiseksi keskeiseksi haasteekseen Pesonen nimeää pääoman hallitun kohdentamisen, jossa UPMon onnis- tunut viime vuosina erinomaisesti. Kohdennetut kasvuhankkeet ovat ylit- täneet tuottotavoitteensa. ”Investoinnit on kohdistettava jatkossakin tarkasti oikeisiin hankkei- siin, jotta niillä saadaan aikaan kasvua ja sijoitetulle pääomalle tavoitteeksi asetettu tuotto.” Pesosenmukaan UPMon nyt paremmassa taloudellisessa asemassa kuin koskaan. Vahvan tuloksensa ja taseensa ansiosta yhtiö pystyy ohjaa- maan enemmän pääomaa yhtiön kasvuun ja uudistumiseen. ”Samaan aikaan pyrimme kasvatta- maanmyös osakkeenomistajien tuot- toja ja luomaan lisäarvoa kaikille sidos- ryhmillemme.” 

Uruguayssa aloitettiin jo vuonna 2010, kun UPM lähti kasvattamaan puuviljelmien pinta- alaa. ”Kestävällä ka-ainetta riittää, joten peruspilari uudelle tehtaalle on olemassa.” Tarramateriaalien kysynnän kasvuun UPM vastaa lisäämällä tuotanto- tavalla kasva- tettua puuraa-

Hatunnoston arvoinen suoritus Jussi Pesonen on toiminut UPM:n

”Voi kuulostaa kliseiseltä, mutta yhtiön menestys lähtee ihmisistä. Jos työntekijät voivat hyvin, he ovat työstään innostuneita ja saavat aikaan tuloksia.”

toimitusjohta- jana vuodesta 2004 lähtien. Hänen johdol- laan yhtiö on läpi- käynyt vaativan

UPM SELVITTÄÄ URUGUAYSSA toisen sellutehtaan rakentamista. Noin kaksi miljardia euroa maksavan investoinnin esisuunnittelu ja hankkeeseen liittyvät infrastruktuurihankkeet etenevät suunnitellusti. JUSSI PESONEN on toiminut UPM:n toimitusjohtajana vuodesta 2004 lähtien. Hänen johdollaan yhtiö on läpikäynyt vaativan muutoksen perinteisestä paperiyhtiöstä uudenlaisen biotalouden edelläkävijäksi.

muutoksen perin- teisestä paperiyhti- östä uudenlaisen biota-

louden edelläkävijäksi. ”Kaikki vaiheet ovat olleet

laitosten valmistuskapasiteettia. UPMChangshun tehtaalla Kiinassa tuotannon pullonkauloja on pois- tettu. UPMNordlandin toinen pape- rikone muutetaan puolestaan hieno- paperin valmistuksesta tarrapaperiksi Saksassa. Myös biomolekyylien liiketoimin- noissa valmisteilla onmittavia inves- tointeja. Parhaillaan UPM selvittää uuden biojalostamon perustamista Kotkaan, jossa valmistettaisiin kehit- tyneitä liikenteen polttoaineita useista bioraaka-aineista. ”Mahdollisen laitoksen tuotan- tokapasiteetti olisi viisinkertainen UPMLappeenrannan biojalostamoon

äärimmäisen kiinnostavia. Yhtiön kuntoon laittaminen oli haastavaa ja välillä raastavaakin. Mutta kun UPM:läiset huomasivat, että vält- tämättömät muutokset onmahdol- lista viedä läpi, asiat alkoivat liikkua oikeaan suuntaan.” Pesonen arvostaa henkilöstön kykyä saada aikaan tuloksia välillä haastavissakinmarkkinatilanteissa. Esimerkiksi laskevilla paperimarkki- noilla yhtiö on pystynyt sopeutumaan muutoksiin ja kehittänyt uusia tuot- teita. ”Haastavissa oloissa liiketoiminta on ollut kannattavaa. Se on hatun- noston arvoinen suoritus.”

12 | UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

1/2018  | 13

TEKSTI Ella Navarro   KUVAT UPM

V

uosi 1988 on Uruguayn metsätaloudelle merkit- tävä. Uudenmetsälain seurauksena syntyi kestävän kehityksen mukainenmetsäte- ollisuus tässä etelä­ amerikkalaisessa maassa. Metsäsektorista on tullut tärkeä osa

Uruguayn taloutta, ja se onmuuttanut merkittävästi monien ihmisten elämää. Tänä vuonna metsäteollisuustuotteiden arvioidaan olevan Uruguayn tärkeimpiä vientituotteita ja tarjoavan jopa 25 000 työpaikkaa. Yksi keskeinen toimija muutoksen toteuttajana on ollut UPM, yhtiön Uruguayn toimintojen johtaja Jussi Penttilä kertoo. ”Kaikki UPM:n toiminnot Uruguayssa suun- nitellaan pitkällä aikavälillä. Työllistämme tällä hetkellä 7 000 henkilöä koko arvoket- jussa.” UPM:n puunviljelystä ja -hankinnasta vastaava yritys, UPMForestal Oriental, toimittaa puuta kestävästi hoidetuilta pai­ kallisilta eukalyptusviljelmiltä UPMFray Bentosin sellutehtaalle. Kaksi nykyaikaista taimitarhaa varmistavat, että saatavilla on erittäin tuottoisia ja paikallisiin olosuhtei- siin sopeutuneita eukalyptuksen taimia. ”Näin voimme taata sen, että tunnemme käyttämämme raaka-aineen ja sen vaiku- tukset eukalyptusselluumme”, Penttilä sanoo. ”Yksi eukalyptuksen eduista on nopea kasvu. Tänään istuttamistamme taimista saadaan tehtaan raaka-ainetta kymmenen vuoden kuluttua”, Penttilä toteaa. ”Toimintamme täällä perustuu pitkän aika- välin sitoutumiseen.” Luovaa kumppanuutta edistämässä Metsäteollisuuden laajeneminen on luonut monia uusia mahdollisuuksia. UPMForestal Orientalin teknisestä kehityksestä ja suun­ nittelusta vastaava päällikkö Ricardo Methol kertoo, että metsäteollisuus on

Pitkäaikaista sitoutumista Uruguayssa

Siitä lähtien kun ensimmäiset eukalyptuspuiden taimet istutettiin Uruguayssa 30 vuotta sitten, UPM:stä on tullut paikallisen työllisyyden ja yrittäjyyden moottori. Vaikutukset Uruguayssa ovat olleet laaja-alaisia.

>>

14 | UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

1/2018  | 15

UPM FORESTAL ORIENTAL

•Yhtiö toimittaa UPM Fray Bentosin sellutehtaalle päivittäin 320 rekka­ kuormaa eukalyptuspuuta kestävästi hoidetuilta paikallisilta viljelmiltä. •Yhtiöllä on hoidettavanaan noin 250 000 hehtaaria maata, josta noin 60 prosenttia on eukalyptusviljelmiä. Jäljelle jäävä alue koostuu luonnon­ laitumista, suojelualueista, teistä ja muusta infrastruktuurista. •Viljelmät ovat FSC ® - ja PEFC™- sertifioituja. •Mehiläistenhoitajat tuottavat laadukasta hunajaa UPM:n eukalyptusviljelmien läheisyydessä. •Vuonna 2015 YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO myönsi UPM:n metsätaloudelle tunnustuksen esimerkillisestä metsänhoidosta. •85 prosentissa alueista, joilla UPM:n puuviljelmät sijaitsevat, on alle 500 asukasta.

ympärivuotista toimintaa. ”Puuta korjataan ja kuljetetaan vuorokauden ympäri kolmessa vuorossa. Se luo paljon työpaikkoja ja mahdollisuuksia yrittäjyyteen läpi vuoden ja toimii paikallisen talouden moottorina”, hän sanoo. UPMForestal Oriental hankkii osan puusta Fomento-yhteistyöohjelmasta, johon on tähänmennessä liittynyt 550 uruguaylaista tuottajaa. Käytännössä Fomento tarjoaa paikallisille maan- omistajille mahdollisuudenmoni- puolistaa maatalouttaan istuttamalla UPM:n laadukkaita eukalyptustaimia kestävästi. Yksi sopimusmaanomistajista on Eduardo Alvarez Duraznosta Keski-Uruguayssa. ”Työskenteleminen UPM:n kanssa tuo vakautta. Ympäristö- asioiden kunnioittaminen ei vaikeuta liiketoimintaa. Kokemukset ovat olleet erinomaisia. Kaikki tehdään sääntöjen mukaisesti”, hän sanoo. Alvarez ei ole ainoa, joka hyötyy maatilallaan kasvavista puista: ne suojaavat myös hänen karjaansa auringon paahteelta ja antavat niille kaivattua varjoa. Vahvat sidokset paikallisyhteisöihin ”Pyrimme jatkuvasti tekemään sidos­ ryhmäyhteistyötä alueilla, joilla toimimme”, UPM:n säätiön toimin­ nasta vastaava Magdalena Ibañez kertoo. ”Järjestämme säännöllisiä tapaamisia, sellutehdasvierailuja, käyntejä puuviljelmille ja koulutus­ tapahtumia.” Vuonna 2006 perustettu UPM:n säätiö toimii yhdessä paikallisten sidosryhmien ja julkishallinnon kanssa. Säätiö edistää koulutusta ja yrittäjyyttä maaseudulla. Uruguayssa suurin osa teollisuu­ desta ja yrityksistä sijaitsee pääkau­ pungissaMontevideossa tai sen ympäristössä, ja siellä asuumyös lähes

puolet väestöstä. UPM:n toiminnassa erityistä on se, että yritys toimii maaseudulla, jossa se voi tarjota uusia mahdollisuuksia paikallisille asukkaille. ”UPM:n säätiön tarkoituksena on vahvistaa paikallisyhteisöjä käyn- nistämällä etenkin koulutukseen ja opetukseen keskittyviä kehityshank- keita. Kouluttautumismahdollisuudet ja työpaikat hillitsevät väestönmuut- toliikettä maalta kaupunkeihin”, Ibañez sanoo. Jo viisi vuotta ilman työtapaturmia UPMFray Bentosin tehdas perus- tettiin vuonna 2007 Uruguay-joen rannalle maan lounaisosaan. Tehdasta pidetään edelleen yhtenä maailman tehokkaimmista sellutehtaista. Sen vuosituotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia eukalyptussellua. Sellupaalit kuljetetaan tehtaalta proomuilla jokea alavirtaan Nueva Palmiran satamaan, jossa paalit lasta- taan suurempiin, Eurooppaan ja Aasiaan suuntaaviin laivoihin. ”Tehdas on loistavassa kunnossa. Ihmiset ovat motivoituneita ja työta- pamme toimivat hyvin. Kaikilla on hyvä asenne työhön”, tuotantopääl- likkö Martin Gutfraind sanoo. Turvallisuus on UPM:lle ykkösasia kaikessa toiminnassa. ”Omalle henki- löstölle ei ole sattunut yli viiteen vuoteen ainuttakaan poissaoloon johtavaa tapaturmaa”, Gutfraind toteaa. Tehtaan toiminnan alusta lähtien UPM ja paikallisviranomaiset ovat jatkuvasti valvoneet tehtaan ympäris- tösuorituskykyä. Työssä ovat avusta- neet riippumattomat tutkijat ja asian- tuntijat. Monitorointi on pääasiassa keskit- tynyt ilmapäästöihin, jäteveden puh­ distamiseen ja jätteisiin. Jokiveden laatu on ollut keskeisellä sijalla näissä

UPM FRAY BENTOS •Tehdas perustettiin vuonna 2007, ja sen vuosituotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia eukalyptus­ sellua. Sellu toimitetaan pehmo­ paperin, erikoispaperin sekä paino- ja kirjoituspaperin valmistajille Eurooppaan ja Aasiaan. •Tehdas on merkittävä biomassa­ pohjaisen energian tuottaja, ja sen tuottama energia muodostaa •Tehdasalueella työskentelee yhteensä 800 henkilöä päivittäin eri toiminnoissa tuotannosta logistiikkaan. •Fray Bentos on ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen tehdas, jolla on EU:n EMAS-sertifiointi (Eco-Management and Audit Scheme). Vapaaehtoinen EMAS-järjestelmä edistää ympäristö­ vaatimustentoteutumista ja pyrkii pienentämään ympäristövaikutuksia. •Fray Bentosin tehdas on nykyään matkailukohde, jossa on viimeisen kymmenen vuoden aikana käynyt yli 30 000 vierailijaa. kahdeksan prosenttia Uruguayn kokonaisenergiantuotannosta.

tutkimuksissa. Hyvä esimerkki val­ vonnan kattavuudesta on laaja kala- kantaa koskeva tutkimus. ”Kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten yli 10 vuoden ajalta keräämät tiedot ovat vahvistaneet, ettei tehtaalla ole negatiivisia vaikutuksia jokeen tai sen eliöihin. Kerromme ympäristösuorituksestamme läpinäky- västi ja tutkimustulokset ovat sidosryh- miemme käytettävissä”, Penttilä sanoo. Motivoituneet asiantuntijat ja paikalliset osaajat Yhtiön sisäinen kulttuuri vaalii jatkuvaa kehittymistä. Kun Fray Bentosin tehtaan rakentaminen käynnistyi vuonna 2004, syntyi tarve palkata hyvät perustaidot hallitsevia insinöörejä ja työntekijöitä. Nykyään näistä samoista työntekijöistä on tullut haluttuja ammattilaisia.

UPM PYRKII PITÄMÄÄN puuviljelmät monikäyttöisinä. Kuitupuun lisäksi ne tarjoavat suojaa karjalle ja eukalyptushunajaa kukinnan aikaan. Myös sienikursseja järjestetään lähiympäristön asukkaille. TEHTAALLA TYÖSKENTELEE PÄIVITTÄIN yhteensä 800 henkilöä. Turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Fray Bentosin tehtaalla ei ole viiteen vuoteen sattunut yhtään UPM:n oman työntekijän poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

>>

16 | UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

1/2018  | 17

LYHYESSÄ AJASSA FRAY BENTOSISSA sijaitsevan teknillisen yliopiston UTECin (the Technical University of Uruguay) paikallisesta kampuksesta on kehittynyt moderni oppilaitos, joka houkuttelee opiskelijoita ympäri maata.

UPM ON SOPINUT Uruguayn hallituksen kanssa paikallisista toimintaedellytyksistä ja infrastruktuurin kehittämisestä mahdol­ lisen maailmanluokan sellutehdasinves­ toinnin toteuttamiseksi. Vakaa ja ennus­ tettava toimintaympäristö on edellytys pitkän aikavälin teolliselle toiminnalle.

tukemaan hallituksen aloitetta, jolla varmistetaan parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen koko vesistöalueella. Elinvoimaa paikalliseen talouteen Uudella sellutehtaalla olisi useita posi- tiivisia vaikutuksia Uruguayssa. Se loisi alueelle työpaikkoja, koulutusta ja kehit- tyneemmän infrastruktuurin. Tehtaan sijainti maan vähiten kehittyneimmässä osassa toimisi piristysruiskeena ja vauh- dittaisi alueen nopeaa kehitystä samaan tapaan kuin Fray Bentosin lähiympäris- tössä. Uuden sellutehtaan arvioidaan nos­ tavan bruttokansantuotetta kahdella prosentilla. Se edesauttaisi paikallisen talouden sekä satojen pienten ja keski- suurten yritysten kasvua koko arvoket- jussa. Tehtaan rakentamisen seurauk- sena syntyisi myös huomattava määrä pysyviä työpaikkoja teollisuuteen, puu­ viljelmille, puunkorjuuseen, satamatoi- mintoihin sekä niihin liittyviin palve- luihin. Uruguayn luonnonolosuhteet ja ilmasto soveltuvat erinomaisesti eukalyptuksen viljelyyn, ja puun laatu on erinomainen. Uruguaylla on 30 vuoden kokemus metsäteollisuudesta ja yli kymmenen vuoden kokemus sellutehtaan toimin- nasta. Tämä kokemus on erittäin arvo- kasta myös uudessa hankkeessa. ”Uruguay tarjoaa vahvan perustan metsäteollisuuden kehittämiselle”, Hakanen toteaa. ”Koulutustaso sekä poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus ovat olen- naisen tärkeitä. Olemme toimineet Uruguayssa jo kolmen vuosikymmenen ajan, jotenmeillä on tarvittava kokemus ja osaaminen tämäntyyppisen ja -suuruisen hankkeen toteuttamiseen”, hän sanoo.  Uruguaylla on kaikki menestymisen edellytykset

UPM ja Uruguayn hallitus allekirjoit­ tivat vuosi sitten investointisopimuksen, jossa onmääritelty mahdollisen sellutehtaan paikalliset edellytykset. Sopimus määrittelee molempien osapuolten roolit, sitoumukset ja aika- taulun sekä keskeiset kysymykset, joista on sovittava ennen UPM:n mahdollista lopullista investointipää- töstä. Tällä hetkellä UPM tekee teknisiä selvityksiä ja hakee vaadittavia lupia. ”Tämän suuruusluokan sellutehdas­ investointi edellyttää tehokasta logis- tiikkaa, jolla varmistetaan puunhankinta ja sellutoimitukset maan sisäosissa sijaitsevalta tehtaaltaMontevideon satamaan. Tämä edellyttää modernin rautatien ja erityisesti sellulle suunni- tellun satamaterminaalin rakentamista sekä tieverkoston kehittämistä”, sanoo UPM:n Uruguayn kehitysprojektin johtaja Petri Hakanen . Uusi rautatie loisi kuljetusmahdolli- suuksia metsäteollisuuden lisäksi myös muille aloille, kuten vilja- ja puutuot- teille. Se lisäisi myös Uruguayn viennin kilpailukykyä maailmanlaajuisesti. ”Tässä vaiheessa on tärkeintä varmistaa, että infrastruktuurin kehittämishankkeet ja lupaprosessit

etenevät suunnitelmienmukaisesti”, Hakanen sanoo. Avointa tiedon jakamista UPM:nmahdollisen uuden selluteh- taan prosessi etenee kolmessa valmis- teluvaiheessa. Käynnissä olevan toisen valmisteluvaiheen jälkeen paikalliset edellytykset yhtiön sellutehdasta kos­ kevaa päätöksentekoprosessia varten ovat olemassa. UPMon kertonut aktiivisesti paikal- lisille sidosryhmille Uruguayssa hank- keen etenemisestä. ”Syyskuussa esittelimme hankkeen vaiheita sekä ympäristö- ja yhteiskun- tavaikutusten arvioinnin tuloksia. Olemme toimittaneet ne myös Uruguayn ympäristöviranomaiselle analysointia varten”, Hakanen kertoo. Arvioinnissa todetaan, että suun- nitellun uuden tehtaanmahdollisia vaikutuksia voidaan erilaisin toimin ennakoida. Toimenpiteisiin lukeutuvat muunmuassa rakennusaikainen asianmukainen suunnittelu, parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden (BAT) hyödyntäminen sekä Rio Negro -joen laatua koskevien suunniteltujen toimien toteuttaminen. UPMon valmis

KATSE TULEVASSA

”Monet tehtaan tekniset asiantun- tijat ovat edenneet urallaan ja ovat nyt vuoropäälliköitä ja päivämesta­ reita. Uruguaylaisia asiantuntijoita työskentelee nykyään UPM:n eri teh­ tävissä ympäri maailmaa”, Penttilä toteaa. UPM ja Uruguayn teknillinen yliopisto (UTEC) perustivat alueel- lisen teknillisen yliopiston (ITR) Fray Bentosiin. Tavoitteena oli lisätä teknistä osaamista ja asiantuntemusta maaseudulla. Uusi yliopisto avautui opiskelijoille vuonna 2016, ja se on erikoistunut mekatroniikan, uusiu- tuvan energian ja logistiikan ope­ tukseen. ”Viimeisimmässä rekrytoinnissa seitsemän kymmenestä pätevästä hakijasta oli paikallisia”, Gutfraind kertoo. ”Luomalla uusia työmahdol- lisuuksia kannustamme ihmisiä aset- tumaan kaupunkeihin lähelle UPM:n toimintoja.”

Uutta virtaa uinuvaan pikkukaupunkiin

Fray Bentos on käynyt läpi mullistavia muutoksia viime vuosien aikana. Vain vähän yli kymmenen vuotta sitten se oli unelias pikkukaupunki, jossa aika tuntui pysähtyneen. Se oli paikka, josta asukkaat muuttivat muualle ja palvelut olivat kaventuneet muutamiin perus- palveluihin. ”Kaupungin suurimpana haasteena oli ylipäätään selviytyminen”, sanoo Walter Latapie , 70-vuotias paikallisen rengasliikkeen omistaja. Kun tehdashanke julkistettiin, paikallinen talous sai runsaasti terve­ tullutta uutta virtaa. Tehtaan talou­ delliset vaikutukset näkyvät kaikkialla: ”Se tuo työpaikkoja, lisää ostovoimaa ja parantaa koko yhteisön hyvinvointia”, Jussi Penttilä toteaa. Latapie on samaa mieltä: ”Tehdas ylitti kaikki odotukset. Työn kysyntä alkoi kasvaa jameidän piti tehdä kovasti töitä pystyäksemme vastaamaan siihen!” 

UPM suunnittelee 2 miljardin euron investointia uuteen sellutehtaaseen lähelle Paso de los Torosin kaupunkia Keski-Uruguayssa. Mahdollisen uuden tehtaan vuosituotanto­ kapasiteetti olisi noin

2 miljoonaa tonnia eukalyptussellua.

18 | UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

1/2018  | 19

TEKSTI Satu Peltola   KUVAT UPM

Vuonna 2017 LNG:tä kuljetti

LNG-TANKKERIA MAAILMAN MERILLÄ 439 MILJOONAA TONNIA = 3525 TWh Määrä on kymmenesosa Suomen koko vuotuisesta energiankulutuksesta. 258 Vuonna 2017 LNG:tä kuljetettiin

Ainutlaatuinen koivuvaneri suojaa maakaasukuljetuksia Maailman energiantarve kasvaa jatkuvasti. Yksi vastaus päästöttömämpään energiantuotantoon on nesteytetty maakaasu (LNG). Jotta vähäpäästöistä maakaasua saadaan kuljetettua maailman merillä turvallisesti, luja ja kestävä koivuvaneri suojaa kaasutankkereiden runkoja vaihtelevissa meriveden lämpötilaolosuhteissa. M aailmanmerillä seilaa lähes 450 nesteytettyä maa­ kaasua (LNG) kuljettavaa säiliöalusta, joiden avulla vähäpäästöistä maakaasua voidaan toimittaa paikkoihin, joihin putkiverkosto ei ylety. Maakaasun käyttö lisääntyy maailmalla jatkuvasti ja LNG:n käyttömäärän uskotaan nousevan putkikaasun tasolle lähivuosina. Jotta maakaasua voidaan kuljettaa säiliöaluksilla järkevästi, maakaasu nesteytetään kuljetusten ajaksi jäähdyttämällä se 163 celsiusasteeseen. Prosessissa maakaasu tiivistyy 600-kertaisesti. Jotta nesteytetty maakaasu saadaan pysymäänmerikuljetuksen aikana -163 celsius­ asteessa vaihtelevissa lämpötilaolosuhteissa, säiliöiden rungot eristetään koivuvanerista tai teräksestä valmistettujen eristekomponenttien avulla. UPMonmaailman suurin säiliöaluksiin tarkoitetun koivuvanerin toimittaja. 2500 kuutiota vaneria LNG-vanerin valmistaminen on tiukasti sertifioitu ja UPM:n lisäksi LNG-vaneria val­ mistaa muutama muu toimija koko maailmassa. UPMPlywoodin aluemyyntijohtaja Mikko Iso-Kuuselan mukaan tuotteelta vaaditaan paljon, koska olosuhteet, joihin vanerieriste toimitetaan ovat vaativat. Kuusela kertoo, että koivun parhaisiin ominai- suuksiin kuuluu lujuuden lisäksi se, että se pitää erittäin hyvinmittansa, vaikka lämpö­ tilaolosuhteet vaihtelevat ympärillä suuresti. UPMvalmistaa LNG-vaneria kolmessa tehtaassaan: Joensuussa, Chudovossa Venäjällä sekä Otepäässä Virossa. Jokainen tehdas hyödyntää LNG-vanerin valmistami- sessa lähiseudun koivutukkeja. Valmiit LNG-vanerikomponentit toimitetaan Kiinaan ja Etelä-Koreaan, joissa valtaosa LNG-aluksista rakennetaan.

MAAILMAN SEITSEMÄLLÄ MERELLÄ kulkee yli 180 nesteytettyä maakaasua kuljettavaa LNG-tankkeria, joissa on käytetty eristeenä WISA-koivuvaneria. Johtavaksi toimittajaksi ei tulla ilman osaamista ja asiantuntemusta, mutta mukaan tarvitaan myös sitoutumista tähän erikoismarkkinaan.

>>

20 | UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

1/2018  | 21

LNG

•Ensimmäinen LNG-alus matkasi USA:sta Iso-Britanniaan vuonna 1959. •UPM toimitti ensimmäisen LNG-aluksen vanerieristyksen vuonna 1969. •LNG:tä maailman merillä kuljetti vuonna 2017 yhteensä 439 LNG-tankkeria. •LNG-tankkeri voidaan eristää joko vaneri- tai teräsrakenteella. •Vuonna 2017 LNG:tä kuljetettiin 258 miljoona tonnia, joka vastaa energiamäärältään 3535 terawattituntia (TWh). Määrä on kymmenesosa Suomen koko vuotuisesta energiankulutuksesta. naalia ja samaan aikaan rakenteilla oli 9 terminaalia. Terminaaleista 55 sijaitsi Aasiassa. •LNG-kaupasta 70 prosenttia suuntautui Aasiaan. •LNG:n osuus verrattuna putkikaasuun on 10 prosenttia. •LNG:n käyttö on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana 5 prosentin vuosivauhtia. LNG-KULJETUKSET •Nesteytettyä maakaasua käytetään muun muassa teollisuudessa, laiva- sekä maa- liikenteessä ja yksityisten sekä julkisten kiinteistöjen lämmittämisessä. •LNG on nesteytettyä maakaasua, jota kuljetetaan -163 asteiseksi jäähdytettynä maanosista tai maasta toiseen LNG-alusten sekä -rekkojen avulla. •Vuonna 2017 valmiina oli 114 LNG-termi-

”LNG:n käyttö on kovaa vauhtia nousemassa putkikaasun rinnalle, saman kokoluokan merkittäväksi tekijäksi”, sanoo Jari Kostama.

Yhden säiliöaluksen vanerieristeisiin menee noin KUUTIOTA KOIVUVANERIA 2500

Joensuun vaneritehtaan johtaja KimmoWilska kertoo, että yhden säiliöaluksen vanerieristekompo- nentteihinmenee noin 2500 kuutiota koivuvaneria. ”Tämä on valtava määrä, ja yhden säiliöaluksen vanerikompo- nenttien rakentaminen kestää noin kuukauden”, Wilska kertoo. LNG:n käyttö jatkaa kasvuaan Energiateollisuuden johtaja Jari Kostama kertoo, että vaikka LNG:n osuus putkikaasuun verrattuna on tällä hetkellä kymmenen prosenttia, sen käyttö on kolmen viime vuoden aikana lisääntynyt viiden prosentin vuosivauhtia. ”LNG:n käyttö on kovaa vauhtia nousemassa putkikaasun rinnalle, saman kokoluokanmerkittä- väksi tekijäksi”. Kostama kertoo, että LNG:n käyt- tömäärien lisääntymisenmyötä myös uusia LNG-terminaaleja on suunniteltu ja rakennettu kiihty- vällä tahdilla. ”Kasvusta kertoo hyvin myös se, että vuonna 2017 valmiina oli 114 terminaalia, ja samaan aikaan rakenteilla oli 18 ja suunnitteilla 9 terminaalia. Kaikki Suomen kolme LNG-terminaalihanketta ovat olleet käynnissä viimeisen viiden vuoden aikana”, Kostama jatkaa. LNG:n käyttö on jatkuvassa kasvussa ympäri maailmaa. Erityisen voimakasta kasvu on Aasiassa, jonka

osuus LNG-kaupasta viime vuonna oli 70 prosenttia. Aasianmaista kasvu on nopeinta Japanissa, Etelä-Koreassa sekä Kiinassa. ”Kasvun taustalta löytyvät maiden heikot energiava- rannot, mutta myös voimakas väes- tönkasvu sekä mittavien päästöjen hillitseminen erityisesti Kiinassa”, Kostama kertoo. Kostama kertoo, että vaikka ympä- ristöasioita on otettu huomioon jo vuosia, maailmassa käytettävistä polt- toaineista 82–83 prosenttia on edel- leen fossiilisia. Maakaasu on sekä öljyä että kivi- hiiltä huomattavasti parempi vaihto- ehto, mutta täysin päästötön vaihto- ehto se ei ole. ”Vaikka maakaasussa ei ole hiukkas- eikä rikkipäästöjä ja myös typpipäästöt osataan hallita, hiilidiok- sidipäästöjä siinä kuitenkin on, vaik- kakinmerkittävästi vähemmän kuin perinteisemmissä energianlähteissä”, Kostama kertoo. Kostama uskoo, että vaikka maakaasu on perinteisiin vaihtoeh- toihin verrattuna päästömääriltään vähäinen, horisontissa siintävät täysin päästöttömät energiavaihtoehdot. ”Vaikka tässä puhutaan useiden kymmenien vuosien aikajänteestä, uskon että se aika on tulossa”.  Kohti päästötöntä energiankäyttöä

LNG-TANKKEREIDEN WISA- koivuvanerikomponentit valmistetaan ja toimitetaan aina kunkin asiakkaan erityisvaatimusten mukaisesti. Valmiit LNG-vanerikomponentit toimitetaan Kiinaan ja Etelä-Koreaan, joissa valtaosa LNG-aluksista rakennetaan.

NESTEYTETTY MAAKAASU (LNG)

TERÄSKUORI

–163°C

LNG-VANERIERISTYS

KAKSINKERTAISET SÄILIÖIDEN RUNGOT

0°– +25°C

22 | UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

1/2018  | 23

TEKSTI Matti Remes   KUVAT Tuomas Harjumaaskola

20 vuotta kasvua Kiinassa

Pitkäjänteinen sitoutuminen Kiinaan on tuonut UPM:lle vahvan jalansijan kasvumarkkinoilla. 20 vuoden aikana tehdyt investoinnit antavat hyvän pohjan tulevallekin kasvulle.

PMosti vuonna 1998 enemmistöosuuden Changshun pape- ritehtaasta Kiinassa. Se oli lähtölaukaus määrätietoiselle kasvustrategialle, jonka toteuttamiseksi UPMon tehnyt kahden vuosikymmenen aikana yli kahdenmiljardin Yhdysvaltain dollarin investoinnit Kiinaan.

UPMSpecialty Papers -liiketoiminta-alueen johtaja Bernd Eikens nostaa keskeisiksi virstanpylväiksi isot investoinnit Changshun tehdasalueella. ”Investoinnit ovat osoitus UPM:n vahvasta ja pitkä­ jänteisestä sitoutumisesta Kiinaan.” Päällystettyä hienopaperia valmistava ensimmäinen paperikone sai vuonna 2005 rinnalleen päällystämätöntä hienopaperia tuottavan koneen.

>>

24 |  UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

1/2018  | 25

UPM ON SITOUTUNUT KIINAAN PITKÄJÄNTEISESTI

Aasian-Tyynenmeren alueen toimitusketjun palvelukeskus Changhussa aloitti

Fibre United aloitti Canfor Pulpin myyntiedustuksen Kiinassa

UPM investoi paperitehtaaseen Kiinassa

UPM Raflatacin toiminta alkoi Shanghaissa

Changshun toinen paperi- kone käynnistyi

Changshun kolmas paperi- kone käynnistyi

2008

UPM:n Aasian T&K-keskus aloitti

1998

2000

2005

2007

2014

2016

2018

1997

2007

2011

2017

2019

UPM Plywoodin vanerin myynti Kiinaan alkoi

Raflatacin Changshun tehdas käynnistyi

UPM Pulpin Aasian- Tyynenmeren alueen myynti­ organisaatio aloitti, suoramyynti alkoi

100 000 t investointi kopiopaperilinjaan Kiinasta UPM Timberin suurin markkina Sellumyynti saavutti miljoonan tonnin rajan

2008

2015

UPM Raflatacin tehdaslaajennus

UPM Timberin Kiinan myyntitiimi aloitti

Vuonna 2016 käynnistyi kolmas paperikone, jonka tuotteita ovat erikois­ paperit. ”Tuotannon käynnistyminen eri­ koispapereissa ja tarramateriaaleissa on ollut iso lisä painopapereiden rinnalle. Pystymme nyt tarjoamaan Kiinassa entistä laajemman valikoiman korkea- luokkaisia tuotteita, jotka valmistetaan paikan päällä”, Eikens sanoo. Vahva asema valituilla tuotealueilla UPMChangshun tehdasalueella toimivat myös UPMRaflatacin tarra- laminaattitehdas, Aasian tutkimus- ja kehityskeskus sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen jakelukeskus. Myös myynti- jamarkkinointitoimin- toihin on panostettu vahvasti Kiinassa. Paperin ja tarrojen lisäksi UPMmyy Kiinassa sellua, vaneria ja puutavaraa. Eikensinmukaan UPM:n strate­ giana on keskittyä tarkkaan valituille tuotealueille ja pyrkiä niissä mahdolli­ simman vahvaanmarkkina-asemaan. Esimerkiksi päällystämättömissä hieno­

papereissa päätuote ovat laadukkaat toimistopaperit. Niissä yhtiöllä on Kiinassa merkittävä markkinaosuus. ”Korkealaatuisen toimistopaperin kysynnän kasvu jatkuu. Sen kulutus Kiinassa on edelleen paljon pienempi kuin esimerkiksi Euroopassa”, Eikens toteaa. UPMvarautuu kasvun jatkumiseen uusilla investoinneilla Changshun tehtaalla. Paperikone 3:n tuotanto­ kapasiteetti kasvaa, kun toinen super­ kalanteri valmistuu vuoden 2020 alku- puolella. Tuotantokapasiteetinmyötä UPM nousee yhdeksi Aasian suurimmista tuottajista tarrojen irrokepapereissa. ”Tarramateriaalien kysyntä kasvaa vahvasti Kiinassa. Se onmeille iso mahdollisuus,” Eikens huomauttaa. Tarramateriaalien kysyntää kasvattaa ennenmuuta verkkokauppa, eri­ Verkkokauppa kasvattaa tarrabisnestä

paketteihin tarroja. ”Ennusteidenmukaan Kiinan osuus maailman verkkokaupasta on jo 60 prosenttia vuonna 2020,” Eikens suhteuttaa. Toinen tarramateriaalien kasvualue on elintarvikeala. Aiemmin ruokatarpeet hankittiin Kiinassa pääasiassa irtotava- rana toreilta. Nyt yhä useampi kuluttaja käy supermarketissa ja pudottaa ostos- koriinsa pakattuja ja etiketöityjä elintar- vikkeita. Kasvua yhdessä asiakkaiden kanssa UPMSpecialty Papersin Kiinanmyynti­ johtaja Eddie Chan onmyynyt UPM:n tuotteita Kiinassa jo 20 vuoden ajan. Hän on päässyt seuraamaan aitiopaikalta maan talouden ja paperimarkkinoiden kehitystä. ”Kaksi vuosikymmentä sitten kukaan ei uskonut, kuinka nopeasti ja kestä- vällä tavalla Kiinan talous voi kehittyä. Kehitys on näkynyt selvästi myös paperituotteiden kysynnän kasvussa. Myyntityö on antoisaa ja jännittävää,

sillä täällä onmahdollista kasvaa yhdessä asiakkaiden kanssa”, Chan sanoo. Hän uskoo, että Kiinan talouskasvu ja väestön vaurastuminen lisää paperi- tuotteiden kysyntää myös tulevaisuu- dessa. Samaan aikaan kilpailu kuitenkin kovenee. Chaninmukaan 20 vuotta sitten Kiinanmarkkinoilla toimi vain muutamia paikallisia paperintuottajia UPM:n lisäksi. Sittemminmaahan ovat rantautuneet myös muut isot kansainvä- liset toimijat. ”Myös laadussa kilpailu kovenee. UPMon alusta lähtien tarjonnut kiina- laisille asiakkailleen korkealaatuisia tuotteita, mutta viime vuosina myös paikalliset kilpailijat ovat nostaneet laatutasoaan”, Chan kertoo. Hän laskee UPM:n kilpailuvalteiksi myös ympäristöä vähemmän kuormit­ tavat tuotteet, jotka hänenmukaansa kiinnostavat Kiinassa entistä useampia asiakkaita. Maassa toimivat ulkomaiset yritykset näkevät arvon siinä, että paperituotteet on valmistettu sertifioi­ duista raaka-aineista.

”Ennusteiden mukaan Kiinan osuus maailman verkkokaupasta on jo 60 prosenttia vuonna 2020,” toteaa Bernd Eikens.

tyisesti Kiinassa. Tilausten toimittaminen sujuvasti asiakkaille edellyttää

>>

26 | UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

1/2018  | 27

UPMChangshussa on tehty viime vuosina paljon työtä energia- ja resurssitehokkuuden parantamisessa ja pääs- töjen vähentämisessä. Aina riittää kuitenkin parannettavaa. Tähän tähtää meneillään olevaMore with Biofore in China -ohjelma, jolla uusien teknologioiden avulla paranne- taan Changhun tuotantolaitosten ympäristösuorituskykyä ja energiatehokkuutta. Kehitystyöstä vastaava johtaja

Wang Yue kertoo, että Changshun ohjelma toimii pilottihankkeena, josta saatuja oppeja hyödynnetään myös UPM:nmuissa tuotantolai- toksissa. Changshussa onmeneillään kaksi erillistä tutkimushanketta. Ensimmäisen tavoitteena on parantaa kolmen paperikoneen vedenkäytön tehokkuutta. ”Tehtaiden veden kulutusta

materiaaleissa palvelua paikallisilla markkinoilla. ”Uuden terminaalin ansiosta voimme antaa asiakkaillemme maail- manluokan palvelua ja auttaa heitä saavuttamaan entistä paremmin tavoit- teensa. Keskus on sijoitus tulevaisuu- teen ja osoittaa pitkäaikaista sitou- tumistamme Koreanmarkkinoille”, UPMRaflatacin johtaja AdamNaga sanoo. ”Lisäksi uusi keskus tarjoaa työntekijöillemme turvallisen työym­ päristön”, hän lisää. Jakelukeskus sijaitsee Suwon-Sin kaupungissa lähellä pääkaupunki Soulia. Sijainti on logistisesti eriomainen, sillä sieltä on lyhyt ajomatka pääkaupunki- seudulla toimivien asiakkaiden luokse. ”Noin 70 prosenttia asiakkaistamme onmetropolialueelta, mutta pystymme saavuttamaan nopeasti myös muualla Koreassa sijaitsevat asiakkaat”, Naga toteaa. Suurin osa UPMRaflatacin asiak- kaista Koreassa on pieniä ja keskisuuria painotaloja. Uusi jakelukeskus antaa mahdollisuuden entistä yksilöllisem- pään palveluun, sillä keskuksessa tarra- materiaali voidaan leikata asiakkaan haluamalla tavalla ja toimittaa nopeasti perille. 

Pitkäaikaisia asiakassuhteita UPM:n asiakaskunta Kiinassa koostuu pääasiassa paperituotteiden tukkukaup- piaista. Monissa tuoteryhmissä tuotteita myydäänmyös suoraan loppukäyttäjille, esimerkiksi painotaloille. Chan on päivittäin tekemisissä asiak- kaiden kanssa ja tietää, mitä he paperi- tuotteiden toimittajalta edellyttävät. UPM saa hänenmukaansa kiitosta ennenmuuta tasalaatuisista tuotteista, joustavasta palvelusta ja kattavista toimituksista. Kiinalaiset asiakkaat arvostavat myös pitkäjänteistä sitoutumista. UPM:n liiketoiminnan ytimessä Kiinassa ovat pitkäaikaiset liikesuhteet, joista monet ovat jatkuneet 20 vuotta. ”Hyvää asiakassuhdetta voi verrata toimivaan avioliittoon. Kaiken perus- tana ovat keskinäinen luottamus ja kumppanin toimintatapojen perus- teellinen tuntemus. Miksi siis vaihtaa kumppania, jos kaikki toimii?” Tarrabisnes kasvaa Koreassa Kiinassa tehdyt investoinnit tukevat UPM:n kasvua myös lähialueiden markkinoilla. Hyvä esimerkki on UPMRaflatacin uusi jakelukeskus Etelä-Koreassa, joka parantaa tarra­

Changshu näyttää tietä resurssitehokkuudessa TEKSTI Matti Remes   KUVAT Tuomas Harjumaaskola, UPM

”Uuden terminaalin ansiosta voimme antaa asiakkaillemme maailmanluokan palvelua ja auttaa heitä saavuttamaan entistä paremmin tavoitteensa. Keskus on sijoitus tulevai­ suuteen ja osoittaa pitkäaikaista sitou­ tumistamme Korean markkinoille”, UPM Raflatacin johtaja Adam Naga sanoo.

on vähennetty jo 60 prosenttia viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Olemme kuitenkin saaneet rohkaisevia tuloksia, että voimme vähentää kulu- tusta edelleen”, Wang Yue sanoo. Toinen kehitystyön kohde on tehdasalueen voimalai- toksen energiatehokkuuden parantaminen, mikä vähentää myös ilmaan pääsevän typpioksidin, rikkidioksidin ja hiuk- kastenmäärää. ”Tavoitteemme on saavuttaa erittäin alhaiset päästölukemat. Tällä alueella teemme yhteistyötä laitetoimittajien ja tutkijoiden kanssa.” Wang Yue huomauttaa, ettäMore with Biofore in China -ohjelma tukee hyvinmyös Kiinan viranomaisten tiukkaa ympäristöpolitiikkaa. Maassa on asetettu viime vuosina entistä tiukempia rajoja tuotantolaitosten päästöille ilmaan ja veteen. Monissa asioissa ne ovat tiukemmat kuin Euroopassa. ”Päästörajat ovat vaativat. Olen kuitenkin varma siitä, että pystymme ne täyttämään.” 

KOLMIVUOTISEN MORE WITH BIOFORE in China -tutkimusohjelman tavoitteena on parantaa tehtaan energiatehokkuutta ja ympäristösuorituskykyä. UPM CHANGSHUN TEHDAS PYRKII puolittamaan vedenkulutuksensa paperitonnia kohti. Tehtaalla testataan uusia ratkaisuja ja teknologioita, joilla jätevedenpuhdistamossa käsitelty vesi voidaan kierrättää takaisin valmistusprosessiin.

28 | UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

1/2018  | 29

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker